Dodatkowe środki na usuwanie azbestu

 • 26 listopada 2008
W ramach pomocy mieszkańcom, wzorem lat ubiegłych, w bieżącym roku Urząd Miasta odbierał i przekazywał do utylizacji odpady zawierające azbest. W październiku pula, którą na ten cel dysponuje Urząd Miasta, została zwiększona dzięki dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Do chwili obecnej odebrano 64,95 Mg odpadów. Sukcesywnie realizowane są kolejne podania, składane przez mieszkańców. Środki własne gminy pozwalają w tym roku na odebranie jeszcze ok. 40 Mg odpadów.

Dzięki dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy umowy z Powiatem zawartej 29.09.2008r., Miasto otrzymało dofinansowanie na cele pokrycia kosztów wywozu i utylizacji w latach 2008-2010 dodatkowych 27,8 Mg wyrobów zawierających azbest. 

/WS, as/

Tagi (kategorie): 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

 • 25 listopada 2008
Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania ofert na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”
Przetarg jest przeprowadzany w drodze pisemnych ofert.
KOMUNIKAT PRASOWY
Uwaga Przedsiębiorcy zainteresowani programem „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania ofert na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”
Przetarg jest przeprowadzany w drodze pisemnych ofert.

Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest dostawa gotowych artykułów spożywczych tj.
1)mąki pszennej, makaronu świderki, makaronu krajanka, kaszy jęczmiennej mazurskiej, kaszy jęczmiennej wiejskiej, płatków kukurydzianych, musli, dań gotowych, krupniku, kawy zbożowej instant, serów podpuszczkowych dojrzewających, serów topionych, mleka UHT, mleka pełnego w proszku, masła ekstra w zamian za określoną w formularzu oferty kwotę środków pieniężnych,
2)cukru białego, dżemu, soków owocowych w zamian za nieprzetworzone towary żywnościowe znajdujące się we wskazanych w formularzu oferty magazynach interwencyjnych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Nieprzetworzony towar żywnościowy odebrany, na koszt własny oferenta uwzględniający wszelkie opłaty wynikające z obowiązujących przepisów, ze wskazanego w ofercie magazynu stanowić będzie zapłatę za dostawę oferowanej ilości odpowiedniego artykułu spożywczego, do magazynów organizacji charytatywnych na terenie Polski w terminie do 31 grudnia 2009 r.

Kryteria wyboru
Kryteria wyboru ofert to:
a) oferowana ilość gotowych artykułów spożywczych wyrażona w tonach (do trzech miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych kilogramów) lub tysiącach litrów do trzech miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych litrów) którą oferent dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych w terminie do 31.12. 2009 r.,
b) oferowana stawka za transport jednej tony gotowego artykułu spożywczego (wyrażona w EUR/tonę) lub za transport tysiąca litrów gotowego artykułu spożywczego (wyrażona w EUR/tysiąc litrów).

Terminy
Ofertę sporządzoną zgodnie z „Warunkami przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych – Program 2009” należy dostarczyć do kancelarii ogólnej Agencji na adres: Agencja Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, w terminie do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 1000.
Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2008 r. o godz. 1015 w sali 12 wejście D w siedzibie Agencji Rynku Rolnego.

Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty na rachunek Agencji: NBP O/O w Warszawie nr 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000 wadium w wysokości 200 000 zł, które powinno być dostępne w dniu składania ofert, o którym mowa powyżej.
Za równoważne z wpłatą wadium uznaje się złożenie gwarancji uznanej przez Agencję instytucji finansowej (wg wzoru określonego przez Agencję), dostępnej w dniu składania ofert, z terminem ważności 90 dni od daty złożenia oferty.

Pozostałe informacje
Oferta może zawierać propozycje dotyczące dostawy artykułów spożywczych wskazanych w więcej niż jednej pozycji oferty określonej w formularzu oferty.
Z wybranymi w drodze przetargu Przedsiębiorcami Agencja podpisze umowę w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
Agencja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego w całości lub w części.

Uwaga
Do przetargu organizowanego przez Agencję mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję. Zasady rejestracji dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w dziale „Pozostałe działania”.
Szczegółowe warunki przetargu, w tym informacje o lokalizacji magazynów interwencyjnych, ilościach towarów żywnościowych przeznaczonych do odbioru oraz kwocie środków pieniężnych w zamian za gotowe artykuły spożywcze, a także o lokalizacji magazynów organizacji charytatywnych oraz procentowym rozkładzie ilości poszczególnych artykułów spożywczych dostarczanych do poszczególnych magazynów, określone zostały w Warunkach przetargu na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych - Program 2009, które wraz ze wzorem umowy oraz informacjami na temat przetargu, można uzyskać w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12, pok. nr 313 tel. (022) 661 79 79 (informacji udziela Biuro Wspierania Konsumpcji) oraz na stronie internetowej: www.arr.gov.pl.

Biuro Prasowe ARR

Tagi (kategorie): 

W Dzień pracownika socjalnego

 • 24 listopada 2008

W listopadzie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej obchodzili swoje święto. Dzień Pracownika Socjalnego to czas podziękowań. Współpracownikom podziękowała przede wszystkim dyrektor placówki Urszula Stankiewicz, wręczając upominki - symboliczne anioły.

  

 

Słowa wdzięczności przekazał również burmistrz Robert Roguski. - W imieniu Społeczności Miasta Kobyłka dziękuję za codzienny trud oraz niesioną naszym mieszkańcom pomoc i wsparcie. Misja, z jaką wiąże się Państwa zawód, jest niezmiernie ważna w życiu każdej społeczności lokalnej – napisał w podziękowaniu burmistrz. Życzenia pracownikom złożyli przedstawiciele urzędu i przewodniczący Rady.

W kobyłkowskim OPS pracuje obecnie czternaście osób.

 

 

 

Tagi (kategorie): 

Widoczny w ciemnościach

 • 24 listopada 2008

Trwa akcja „Widoczni w ciemnościach”, której patronuje burmistrz Robert Roguski. Z nadejściem roku szkolnego dzieci otrzymywały od burmistrza odblaskowe opaski i breloczki. Jesienią organizatorzy akcji postanowili zadbać o rowerzystów. W niedzielę 23 listopada burmistrz i jego współpracownicy po raz kolejny obdarowywali rowerzystów odblaskowymi naklejkami i specjalnymi elementami na szprychy. Tym razem inicjatywa miała miejsce przy kościele Św. Trójcy, gdzie odblaski trafiły do rowerzystów przybyłych na nabożeństwo i do wszystkich chętnych.

 

 

Po akcji odblaskową naklejkę otrzymał również ksiądz prałat Jan Andrzejewski.

 

Podróżowanie po naszych drogach wciąż nie jest bezpieczne, a właściwe oświetlenie roweru wciąż przez dużą część naszej społeczności traktowane jest lekko. Niewidoczni dla kierowców rowerzyści to poważny i często zgłaszany problem przy okazji spotkań poświęconych bezpieczeństwu. Akcja promująca oznakowanie rowerów przyczyni się również do podniesienia bezpieczeństwa kierowców, którzy i tak zmagają się z dodatkowymi utrudnieniami w związku z intensywnymi pracami inwestycyjnymi w mieście.

Przepisy mówią ze powinniśmy być widoczni ze 150 metrów. Prawidłowe oświetlenie roweru to białe widoczne światło z przodu i czerwone z tyłu roweru. Należy też pamiętać, że dziecko do 10. roku życia nie może samo poruszać się po drodze na rowerze.

Dzięki odblaskom radykalnie zwiększa się nasza widoczność na drodze. Dowodzą tego fachowe badania. Widoczność pieszego zaopatrzonego w element odblaskowy zwiększa się nawet do 250 m. Pamiętajmy, że kamizelki, opaski, czy inne oznaczenia spełniają swoją funkcję również w dzień, w pochmurną pogodę i przy ograniczonej widoczności.

Dlatego zadbajmy o dobre oznakowanie rowerów i wypracujmy nawyk noszenia elementów odblaskowych przez dzieci.

Tagi (kategorie): 

Bieg Niepodległości

 • 20 listopada 2008
Znamy już wyniki rywalizacji gimnazjalistów w zorganizowanym po raz pierwszy w skali miejskiej Biegu Niepodległości. Młodzież uczciła Święto Niepodległości w drużynowym współzawodnictwie, sprawdzając swoją znajomość historii małej ojczyzny. W Biegu udział wzięło siedem klas z „Trójki” i dwie klasy z „Dwójki”. Zwyciężyła klasa Ia z Zespołu Szkół nr 2. Gratulujemy!

Bieg składał się z trzech elementów:
- wycieczki na wybrane w losowaniu miejsce, której celem było przygotowanie fotografii i opisu miejsca,
- testu o historii Kobyłki
- zadania dla nauczycieli: przygotowania konspektu godziny wychowawczej.

WYNIKI:

W dniu 17.11.2008 jury w składzie: Maria Balicka, Agnieszka Sokołowska, Ewa Wodnicka, Łukasz Rygało; dokonało oceny prac uczestników “Biegu Niepodległości”, który odbył się w Kobyłce w dniu 12.11.2008.

Wg ilości zdobytych punktów klasy ustawiły się w następującej kolejności:
1.klasa I b – Gimnazjum nr 2 – 42 punkty
2.klasa III a – Gimnazjum nr 3 – 40 punktów
3.klasa II b – Gimnazjum nr 3 – 39 punktów
4.klasa I a – Gimnazjum nr 2 – 37 punktów
5.klasa III c – Gimnazjum nr 3 – 35 punktów
6.klasa III b – Gimnazjum nr 3 – 31 punktów
7.klasa  I b – gimnazjum nr 3 – 30 punktów
8.klasa II a – Gimnazjum nr 3 – 27 punktów
9.klasa III d – Gimnazjum nr 3 – 25 punktów

Na sumę punktów poszczególnych klas gimnazjalnych składają się punkty z testów, ocena konspektu lekcji wychowawczej oraz ocena prezentacji realizacji zadania.

Poszczególne oceny zawiera poniższa tabela.

 

We środę 19 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie Biegu i ogłoszenie wyników. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, a sześć najlepszych zespołów otrzymało aparaty fotograficzne lub kamery dla szkoły.

 

  

Tagi (kategorie): 

Sesja w listopadzie

 • 19 listopada 2008

Najbliższa, XXVI, Sesja Rady Miejskiej w Kobyłce odbędzie się 27 listopada 2008 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Urzędzie  Miasta.

Porządek XXVI sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie XXVI sesji RM.
2. Przyjęcie porządku XXVI sesji RM.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXV sesji  RM.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.    
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2008 rok.      
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Pani Beaty Sulejewskiej
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia w Gminie Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce  zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą Elizy Orzeszkowej, ulicą  Stanisława  Wyspiańskiego i ulicą Władysława Broniewskiego w Kobyłce z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą Elizy Orzeszkowej, ulicą Stanisława Wyspiańskiego i ulicą Władysława Broniewskiego w Kobyłce
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Kobyłce z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Kobyłce  
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani Moniki Firadza.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Kobyłki w roku 2009.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/128/07 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2007r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kobyłka Pana Roberta Roguskiego .
20. Dyskusja nad projektem budżetu na rok 2009.
21. Działania na rzecz mieszkańców znajdujących się trudnej sytuacji materialnej.- Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie nastającej zimy.
22. Analiza przebiegu prac związanych z  budową sieci kanalizacyjnej w mieście.
23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
24. Zamknięcie XXVI sesji Rady Miejskiej.

Tagi (kategorie): 

Co za nami, co przed nami

 • 18 listopada 2008
Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej w Kobyłce przekroczyło już 50%. Zgodnie z założonym harmonogramem w przyszłym roku prace będą się odbywały na osiedlach: Mareta, Maciołki, Nadarzyn, Turów, Kobylak. - O szczegółach dotyczących przebiegu inwestycji informuje Zastępca Burmistrza Miasta.
 
Do końca tego roku zakończone zostaną prace na osiedlu Stefanówka i Jędrzejek. Na terenie osiedla Antolek próbnie uruchomione zostały już 3 pompownie. Planowane jest także przejęcie kolejnych pompowni na Piotrówku, gdzie inwestycja w pierwotnie założonym zakresie została już zakończona. Pragnę jednak uspokoić mieszkańców Piotrówka, gdyż w przyszłym roku zostaną uzbrojone praktycznie wszystkie pominięte w koncepcji Funduszu Spójności ulice. Podobnie będzie z pominiętymi fragmentami ulic: Załuskiego, Żymirskiego, Pieniążka, Kościelna /czyli okolice Kościoła Św. Trójcy/.

Od nowego roku planowane jest uruchomienie sieci na obszarze Antolka i południowego Piotrówka. Wtedy dopiero możliwe będzie włączanie się do zrealizowanych przykanalików. Niezbędne będzie wówczas uzyskanie tzw. warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej /analogicznie do budowy przyłączy wodociągowych, gdzie takie warunki techniczne były wydawane/. Forma wydawania tych warunków, jak i zakres opracowania dokumentacji niezbędnej do zbudowania odcinka kanalizacji od budynku do studzienki zostanie określony jeszcze w tym roku.

Pragnę zwrócić uwagę, że na terenie miasta, objętych zlewniami P2, P13 i P14 /Antolek/, gdzie instalacja została przygotowana do rozruchu, rozniesiona została do skrzynek pocztowych ankieta.
Bardzo ważny jest Państwa udział w ankiecie, gdyż pytamy w niej zarówno o ocenę zarządzania inwestycją, jak również o błędy pozostawione przez brygady na przyległych do Państwa nieruchomości ulicach, chodnikach itp. Państwo wiecie najlepiej, co nie zostało właściwie odtworzone po prowadzonych pracach budowlanych. Zaznaczam jednak, że mówimy tu o „odtworzeniu” stanu przed budową, a nie o poprawie warunków.
Te oczywiście są bardzo ważne, jednak nie do spełnienia w przyszłym roku z uwagi na olbrzymie obciążenie budżetu miasta projektem Funduszu Spójności.
Ankieta będzie sukcesywnie roznoszona na poszczególne osiedla. Zależy nam, aby otrzymać informację zwrotną kolejno od mieszkańców z określonego obszaru, dlatego proszę nie martwić się jeśli jeszcze nie otrzymali Państwo ankiet. Liczę na owocną współpracę. Przecież „co dwie głowy, to nie jedna”.

Niewątpliwym, choć paradoksalnym, problemem jest olbrzymie zainteresowanie mieszkańców Kobyłki przyłączeniem do realizowanych sieci. Wskazana w projekcie unijnym liczba przyłączy 2000 sztuk okazuje się mocno niedoszacowana. Z naszych wyliczeń wynika, że liczba gospodarstw do podłączenia to ponad 4000. Oczywiście nie będzie realne, aby w przyszłym roku, kiedy to mamy zakończyć realizację Funduszu Spójności, podłączyć wszystkich zainteresowanych. Na pewno będziemy sukcesywnie włączać do sieci kanalizacyjnej wszystkie nieruchomości, jednak pierwszeństwo w realizacji przyłączy mają ci mieszkańcy, którzy spełniają ustalone na wstępie inwestycji kryteria.

Pragnę powtórnie przypomnieć, że Burmistrz Miasta Kobyłka wprowadził przejrzyste kryteria kolejności w podłączaniu nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zatem w pierwszej kolejności przyłącza zostaną wybudowane do nieruchomości, których:
1.Właściciel nieruchomości podłączanej do kanalizacji jest mieszkańcem Kobyłki – tj. posiada zameldowanie w Kobyłce.
2.Budynek podłączany do kanalizacji został oddany do użytkowania.
3.Właściciel nieruchomości podłączanej do kanalizacji nie ma zaległości podatkowych oraz innych zaległości finansowych w stosunku do Miasta Kobyłki.
4.Właściciel nieruchomości posiada uregulowane umowy dot. odbioru odpadów stałych i nieczystości płynnych.
5.Do jednej działki zostanie wybudowane 1 przyłącze bez względu na ilość budynków na działce.

Chciałbym także uspokoić tych mieszkańców, których pominęliśmy w I etapie realizacji przyłączy kanalizacyjnych. Wszystkie podłączenia będą sukcesywnie realizowane, a zasady budowy nie ulegną zmianie, tzn. gmina będzie finansować budowę przyłącza wraz ze studzienką na prywatnej posesji.

Liczę także na zrozumienie skrupulatności, z jaką przestrzegamy tych kryteriów. Nie mają one na celu dyskryminowania kogokolwiek. Wręcz przeciwnie, jest to mobilizowanie, abyśmy wszyscy byli równi w nałożonych na nas obowiązkach.

Mariusz Stefaniak
Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka

Tagi (kategorie): 

11 listopada w Kobyłce

 • 13 listopada 2008

Tego dnia składamy każdego roku wieńce przy grobie Poległych w 1920 r. Zgodnie z tradycją mieszkańcy, przedstawiciele szkół, organizacji i instytucji oddali hołd bohaterom, którzy wywalczyli niepodległość naszej Ojczyzny.

Chór Miejsko-Parafialny „Cantanti” zaprezentował w parafiach koncert pieśni patriotycznych. O  historii związanej z utworami i ich znaczeniu opowiadał prof. Oskar Czarnik z Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka.

Tego dnia, również zgodnie z tradycją, odbywa się podsumowanie powiatowego konkursu poetyckiego dla dzieci i młodzieży „Liryki o Niepodległej”. Każdego roku młodzi reprezentanci różnych miejscowości powiatu językiem poezji prezentują nam swoje wyobrażenia o dużej i małej ojczyźnie oraz własne rozumienie patriotyzmu.

Jury konkursu tworzą związani od lat z „Lirykami o Niepodległej” członkowie Związku Literatów Polskich: Zbigniew Jerzyna - poeta i Janusz Termer – krytyk literacki.

Oto zwycięscy konkursu:

1. W eliminacjach miejskich

- w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce: Dominik Serwacki – Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce: Anita Stańczuk – Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce: Mateusz Markowski – Szkoła Podstawowa nr 1

- w kategorii gimnazjum:
I miejsce: Mateusz Rzempołuch – Gimnazjum nr 3
II miejsce: Aleksander Tomal – Gimnazjum nr 3
III miejsce: Marlena Bazylczyk – gimnazjum nr 3

2. W Finale Konkursu powiatowego

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce:  Norbert Pietrucha – Dąbrówka
II miejsce: Jakub Nowak – Wołomin
III miejsce: Anita Stańczuk – Kobyłka

W kategorii gimnazjum:
I miejsce:  Mateusz Rzempołuch - Kobyłka
II miejsce: Aleksander Tomal - Kobyłka
III miejsce: Bartek Fidecki – Zielonka


Więcej zdjęć w galerii

Tagi (kategorie): 

Konkurs Jubileuszowy "Z opowieści naszych dziadków..."

 • 12 listopada 2008
Z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w związku ze zbliżającym się Rokiem Jubileuszowym Miasta Kobyłka Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Nowak oraz Urząd Miasta Kobyłka ogłaszają konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy dokumentującej życie miasta i losy jego mieszkańców w latach 1900-1968, ale, uwaga!: na podstawie niepublikowanych dotąd materiałów. Materiały źródłowe mogą pochodzić z archiwów rodzinnych, przekazów ustnych najstarszych mieszkańców, członków rodziny itp. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

 

„Z opowieści naszych dziadków.
Wspomnienia mieszkańców Kobyłki z okresu 1900-1968”
Historyczny Konkurs Jubileuszowy dla dzieci i młodzieży o Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobyłce

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobyłce oraz Urząd Miasta Kobyłka.

2. Konkurs adresowany jest do zamieszkujących w Kobyłce uczniów szkół podstawowych klas IV- VI oraz uczniów gimnazjów.

3. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.

4. Konkurs jest jednoetapowy.

5. Czas trwania konkursu: od 11.11.2008r. do 1.06.2009r.

6. Ostateczny termin składania prac: 30.04.2009r.

7. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii miasta.

8. Tematyką konkursu są zagadnienia związane z życiem codziennym, historią rodów, architekturą miasta oraz ważnymi dla miasta wydarzeniami w latach 1900–1968.
Proponujemy uczniom dotarcie do świadków historii lub pozostawionych przez nich świadectw (zdjęć, dokumentów, relacji) i poprzez te źródła zaprezentowanie ich losów na tle wydarzeń w/w lat.

9. Formy realizacji:
eseje
albumy
wywiady udokumentowane na piśmie
wywiady w formie audio i audio-wideo (z załączoną częścią opisową, określającą szczegóły projektu)

10. Charakter składanych prac konkursowych:
- zadaniem jest przygotowanie indywidualnie przez uczestnika konkursu pracy mającej charakter twórczy, opartej o niepublikowane źródła (np. relacje, wspomnienia, dokumenty rodzinne),
-oceniane będą wyłącznie prace sporządzone przez uczniów samodzielnie
- praca powinna być opracowaniem z przywołaniem źródeł;
- praca powinna być zatytułowana w sposób inny niż temat konkursu;
- dyskwalifikacji podlegają prace, które były wcześniej zgłaszane w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu;

11. Praca oceniana jest według następujących kryteriów: zgodność z tematem, unikalność przekazanych  informacji, bogactwo wykorzystanych materiałów źródłowych (np. map, fotografii),  wkład własny w postaci umiejętnej analizy, syntezy, forma wizualna pracy i kompozycja wypowiedzi, stosowanie poprawności językowej i terminologii.

12. Wszystkie prace powinna cechować: autentyczność, oryginalność i estetyka wykonania.

13. Prace należy składać do dnia 30 kwietnia 2009 r. w Biurze Rady Miejskiej (Urząd Miasta Kobyłka, pok. nr 9,), w godzinach pracy Urzędu.

14. Prace oceniane będą osobno w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe
- gimnazja

15. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobyłce. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komórka ds. promocji Urzędu Miasta Kobyłka.

16. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

17. Terminy z wiązane z realizacją konkursu:

 • do 18 listopada 2008 r. - Ogłoszenie konkursu w szkołach i na stronie internetowej miasta.
 • od 18 listpada 2008 do 30 kwietnia 2009r. - Składanie prac konkursowych przez uczestników.
 • 28 maja 2009 r. - Ogłoszenie wyników.
 • do 2 czerwca 2009 r. - Podanie wyników w szkołach, na stronie www i wręczenie nagród.

18. Złożone w ramach konkursu prace zostaną zwrócone autorom.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów edukacyjnych, promocyjnych miasta oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

20. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że „Praca została przygotowana na konkurs historyczny organizowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobyłce oraz Urząd Miasta Kobyłka w roku szkolnym 2008/2009”.

21. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej będą publikowane na stronie internetowej Miasta – www.kobylka.pl .

Tagi (kategorie): 

Strony