Głośno i danceowo...

 • 20 kwietnia 2009

Tak w kilku słowach należy opisać sobotnie show którym były Krajowe Mistrzostwa IDO Street Dance i Tańce Par 2009 - Eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata IDO. Tym razem zorganizowane w Wołominie przez MOK Kobyłka, klub ANTIDOTUM Kobyłka oraz Sekretariat Narodowy IDO w Polsce. Imprezę poprowadził duet: Robert Jarek i Agnieszka Gula.

 Od samego rana do późnych godzin nocnych  w  hali sportowej I LO w Wołominie rywalizowali tancerze w aż 36 konkurencjach! Kobyłkę reprezentował klub ANTIDOTUM,  którego instruktorką jest Anna Głogowska.
 
 
 Na parkiecie zagościli m.in. zawodnicy ze  Szczecina, Chrzanowa, Opola, Kielc, Gdyni, Wrocławia, Białegostoku, Skwierzyna, Opalenicy, Gorzowa Wielkopolskiego i inni. Rywalizacja przebiegała w czterech blokach wiekowych - do 11 lat, 12-15 lat, powyżej 15 lat półfinały i powyżej 15 lat. Jak przystało na eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata występy oceniało profesjonalne jury, w skład którego wchodzili: Sędzia Główny wybrany przez SN IDO w Polsce, 7-osobowa Komisja sędziowska złożona z sędziów PFT i PTT, 2-osobowa komisja skrutacyjna oraz sędziowie suplementarni.
 
 
 Między konkurencjami można było również zobaczyć wręcz teatralno-akrobatyczne wyczyny różnych formacji. Całą imprezę ubogacali specjaliści odpowiedzialni za efekty świetlne i akustyczne.
 
 
 
 
 Publiczność dopisała. Gośćmi imprezy byli również burmistrzowie Robert Roguski i Jerzy Mikulski.
 
 W późnych godzinach nocnych najwytrwalsi fani klimatów ulicznych wysłuchali koncertu ELDO i HiFi Bandy. Po koncercie każdy mógł podejść, przybić przysłowiową „piątkę” i poprosić o autograf. Aby uwiecznić sympatyczne acz krótkie spotkanie Eldo ka napisał  dedykację dla słuchaczy z Kobyłki.
 
 
 
 
 
 Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie: http://www.dance.pl/wyniki.php?id=149
Tagi (kategorie): 

Burmistrz Miasta ogłasza

 • 20 kwietnia 2009

  Burmistrz Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 12, art. 11 ust. 2 i art.13 ust.1, art. 14-15 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz § 7 Załącznika do uchwały Nr XXVI/279/08 Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2009 roku.

  ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Rodzaj zadania: Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:
Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań w 2009 roku Burmistrz Miasta Kobyłka przeznaczył środki, które określone zostały w budżecie Gminy na rok 2009 w zakresie EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  w wysokości do 50.000zł.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy:
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
 2. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Miasta nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 3. Dotacja może być przyznana jedynie na wsparcie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
 5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Kobyłka.
  Do zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 6. Wybór oferty nie oznacza przyznania wsparcia w wysokości wnioskowanej.
 7. W przypadku otrzymania niższej, niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia wydania Zarządzenia Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych i wysokości przyznanej dotacji, do przedłożenia korekty kosztorysu projektu.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa pomiędzy Gminą a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.
 9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego w dniu składania oferty wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Za prawidłowe sporządzenie oferty odpowiada oferent.
 10. Przyznana dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację merytorycznych zadań zawartych w ofercie bezpośrednio związanych z realizacją zadania. Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na:
  opłacenie kosztów stałych działalności oferenta realizującego zadanie,
  pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji,
  pokrycie kosztów wydatków na wynagrodzenia pracowników niezaangażowanych w realizację zadania, chyba że stanowią one niezbędny element realizacji projektu,
  opłacenie usług telefonicznych zarówno telefonii stacjonarnej jak i komórkowej,
  zakup sprzętu, wyposażenia i akcesoriów bezpośrednio niezwiązanych z realizacją zadania.
 11. Środki pochodzące z dotacji w pierwszej kolejności muszą być przeznaczone
  na umożliwienie bezpłatnego korzystania z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin
  o niskich dochodach. Jako kryterium niskich dochodów przyjmuje się kwotę wskazaną
  w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Środki, o których mowa, należy przeznaczyć przede wszystkim
  na pokrycie kosztów utrzymania uczestników wypoczynku. Za pokrycie utrzymania rozumie się koszty związane z wyżywieniem oraz zakwaterowaniem uczestników.

Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Terminy i warunki realizacji zadania określone będą w umowie;
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. Zadanie musi być realizowane w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2008/2009 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Środki z dotacji można wykorzystać na dofinansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej wyłącznie na terenie Gminy Kobyłka (od 6-go roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej /z wyjątkiem szkół policealnych/, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia.
 5. Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami wynikającymi z poszczególnych zadań, objęta była jak największa liczba uczestników - mieszkańców Gminy Kobyłka.
 6. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
  1)realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z przyjętymi programami;
  2)wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
  3)prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych;
  4)oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

Termin i warunki składania ofert

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 22 maja 2009 roku.
 2. Oferty należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

  Wzory formularzy oferty dodatkowo dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka www.bip.kobylka.pl.

 3. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
  1)aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  2)statut organizacji;
  3)sprawozdanie merytoryczne;
  4)sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za rok 2008;
  5)wykaz realizowanych w ostatnich latach przedsięwzięć;
  6)wyraźnie wyszczególnione podstawowe konto bankowe organizacji;
  7)wyraźnie podany numer telefonu komórkowego do bezpośredniego kontaktu z osobą odpowiedzialną za realizację zadania;
  8)oświadczenie oferenta (według wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka www.bip.kobylka.pl lub w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
  pok. 12 Urzędu Miasta Kobyłka);
  9)imienną listę uczestników objętych projektowanym zadaniem „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej”;
  10)zestawienie wszystkich załączników (z wyraźnym wyszczególnieniem tytułu i numeru załącznika) wraz z ogólną liczbą stron.

  Do oferty mogą być załączone rekomendacje lub opinie

  Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ze sobą połączone (np. zszyte)
  i ponumerowane.

 5. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka –
  pok. 5 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Kancelarii) w kopertach z dopiskiem: „KONKURS OFERT – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej
  i stacjonarnej".

Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert

Wybór ofert nastąpi w ciągu miesiąca po upływie terminów składania ofert w formie zarządzenia Burmistrza Miasta, które zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka www.bip.kobylka.pl.
Burmistrz Miasta Kobyłka może powoływać Zespoły do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z § 8 Programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2009  przyjętego uchwałą Nr XXVI/279/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 listopada 2008 r.

Oferenci zostaną powiadomieni listownie o przyznaniu lub o nie udzieleniu dotacji przez Burmistrza Miasta Kobyłka.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
 2. niekompletne;
 3. złożone po terminie;
 4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
 5. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie;
 6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu;
 7. przekraczające kwotę zamieszczoną w ogłoszeniu;
 8. nie dające gwarancji realizacji zadania przez organizację;
 9. nie zawierające zestawienia wszystkich załączników.

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie;
 2. terminowość i rzetelność składania sprawozdań i rozliczania realizacji zadań (dot. ofert organizacji, które korzystały już z dotacji otrzymanej z gminy Kobyłka w ramach otwartych konkursów);
 3. możliwość realizacji zadania przez organizację;
 4. zadeklarowana przez organizację jakość działania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie ma być realizowane;
 5. czy planowane zadanie jest przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
 6. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym zadeklarowany udział innych środków
  w realizację zadania. Poprzez inne środki rozumie się: środki finansowe pozyskane
  z innych źródeł lub wkład własny organizacji (w tym wkład finansowy lub pozafinansowy w realizację zadania);
 7. realizacja zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
  (o ile podmiot realizował już zadania ze środków Miasta);
 8. wysokość dotacji, przeznaczonej na realizację zadania;
 9. zaangażowanie w realizację zadania osób, których praca odbywać się będzie
  w charakterze wolontariatu;
 10. nieodpłatny udział w programie osób (w tym dzieci i młodzieży) z rodzin o niskich dochodach;
 11. w uzasadnionych przypadkach, możliwość kontynuacji programu;
 12. inne zauważone przez komisję oceniającą pozytywne aspekty oferty.

Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem (Zleceniobiorcą), którego oferta została wybrana
do realizacji zadania.

Podmioty ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Kobyłka w składanych ofertach winny wykazać swój min. 20% wkład własny.

Uwagi

W przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot przekracza wysokość środków przeznaczonych
na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2008

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji – 20 000zł
 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 20 000zł
 3. Promocja zdrowia - 5 000zł
 4. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu – 160 000zł
 5. Pomoc społeczna – 10 000zł
 6. Edukacyjna opieka wychowawcza - 43 250zł

 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:

Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka
Karina Jaźwińska

Podinspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka
Monika Kusiak

tel. 0 – 22 786-31-17 lub 0-22 786-33-28 wew. 203, 200
ul. Wołomińska 1

Tagi (kategorie): 

Ku pamięci zrywu powstańczego 1794

 • 20 kwietnia 2009
W piątek 17 kwietnia upamiętniliśmy 215. rocznicę powstania mieszkańców Kobyłki w ramach  Insurekcji Kościuszkowskiej. Uroczystość przy obelisku na ul. Kraszewskiej miała tym bardziej wyjątkowy charakter, ponieważ miejsce pamięci zostało w tym roku odnowione a kamień wzbogacono o granitową płytę z informacją o wydarzeniach z roku 1794.

W uroczystości uczestniczył Burmistrz Robert Roguski i radni z Kobyłki, a także członek Zarządu Powiatu Izabella Dziewiątkowska i Burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski. Pamięć o bohaterstwie mieszkańców Kobyłki uczciła młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi, a wartę przy pomniku pełnili harcerze 4 Drużyny Harcerskiej ZHP oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Refleksję przy obelisku ubogaciły pieśni w wykonaniu Chóru „Cantanti” oraz wiersze odczytane przez Marię Balicką z Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka.

To dzięki Towarzystwu szersza wiedza o tych wydarzeniach jest nam znana a miejsce to nie zostało przez lata zapomniane. Prezes Towarzystwa Mirosław Bujalski przybliżył historię, o której przypomina obelisk. Wydarzenie z kwietnia 1794 długo pozostawało w pamięci i przekazach ludności wsi, jednak nie zostało odnotowane w polskojęzycznych opisach Insurekcji Kościuszkowskiej. Wiedzę o nim mamy natomiast z opracowania dokumentarzystów carskich. 17 kwietnia 1794 r., w dniu kiedy rozpoczęło się powstanie w Warszawie, mieszkańcy Kobyłki zbrojnie wystąpili przeciw stacjonującemu tu taborowi kozackiemu. Znaczną część powstańców stanowili pracownicy manufaktury pasów kontuszowych, a dowodził nimi dyrektor persjarni Szczepan Filsjean. Ponieważ akcja zgrana była z powstaniem w Warszawie, należy przypuszczać, że kobyłkowski przywódca zrywu współpracował z warszawskim ośrodkiem powstańczym. Filsjean poległ w walce, a powstańcy ponieśli znaczne straty.
Obelisk przy ul. Kraszewskiej stanął w miejscu, gdzie pochowano prawdopodobnie ciała powstańców. To tu każdego roku składamy kwiaty, upamiętniając bohaterstwo mieszkańców wsi.

   
   
   
   
   
   
   
Tagi (kategorie): 

Konferencja prasowa i prezentacja cyklu maratonów rowerowych Poland Bike 2009

 • 17 kwietnia 2009
 "Pomysł cyklu imprez Poland Bike zrodził się z miłości do dwóch kółek i pragnienia zarażania rowerową pasją całego kraju..." - tymi słowami przedstawiany jest cykl maratonów rowerowych Poland Bike 2009, który 21 czerwca zagości również w Kobyłce. 16 kwietnia w Klubie Galop w Zielonce odbyła się konferencja prasowa połączona z prezentacją imprezy.

Na prezentację przybyli wszyscy przedstawiciele miast i miejscowości, które w 2009 roku będą miały zaszczyt gościć rodzinne maratony rowerowe.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem widowisk jest Stowarzyszenie Sportowe Wajsport. Prezes Grzegorz Wajs, były zawodowy kolarz w latach 1997-2005, w bardzo ciepłych słowach wypowiadał się na temat ubiegłorocznej imprezy. Podkreślał zaangażowanie Władz Samorządowych, przywołując przykład Miasta Kobyłka, które jako pierwsze poparło i włączyło się w rowerową inicjatywę. Patronat honorowy nad imprezą objęła jedna z najlepszych polskich zawodniczek kolarstwa górskiego, medalistka Mistrzostw Polski i Świata Anna Szafraniec. Zawodniczka zapowiedziała, że będzie gościła na trasach tegorocznego touru. Po przedstawieniu miejsc i sponsorów odbyła się prezentacja zespołu MBIKE TEAM MARATHON. Na koniec wśród wszystkich uczestników spotkania rozlosowano rower MTB, ufundowany przez sponsora cyklu Poland Bike firmę MBIKE.

Oprócz zaproszonych gości na konferencji prasowej gościły media dziennikarskie, w tym m.in. Janusz Uznański - szef redakcji sportowej TVP 3.

W 2009 roku Poland Bike Marathon gościł będzie w 9 miejscach, nie tylko województwa mazowieckiego. Już 26 kwietnia - otwarcie, czyli I etap Poland Bike w Serocku. 21 czerwca Piknik Rowerowy zawita do Kobyłki. Rywalizacja przebiegać będzie na dwóch dystansach: Mini (8-12 km) oraz Max (40-70km). Oprócz 9 etapów w ramach widowisk rowerowych odbędą się imprezy towarzyszące w Wołominie i Zielonce. Głównym celem jest propagowanie kolarstwa, dlatego charakter imprezy otwiera możliwość startu każdemu. Poland Bike to wspólna zabawa, sportowa rywalizacja, czas aktywnie spędzony z rodziną na łonie przyrody i atrakcyjne nagrody dla uczestników.

Tegoroczna impreza będzia miała bardzo silne wsparcia ze strony mediów. Patronami medialnymi będą m.in. TVP Warszawa, portal internetowy Onet.pl oraz Radio ESKA.

Więcej informacji oraz regulamin na oficjalnej stronie www.polandbike.pl

 
 
 
Tagi (kategorie): 

"Gabaryty 2009"

 • 16 kwietnia 2009

Urząd Miasta Kobyłka uprzejmie informuje o następujących  terminach przeprowadzenia wiosennej i jesiennej akcji wywozu odpadów  wielkogabarytowych w 2009r.

 09.05.2009  Grabicz, Sosnówka, Stefanówka 
 16.05.2009  Jędrzejek, Kobylak, Nadarzyn, Turów
 23.05.2009  Kolonia Chór, Mareta, Maciołki, Zalasek
 30.05.2009  Antolek, Piotrówek

Rozkład jesiennej akcji wywozu odpadów wielogabarytowych dostępny jest w PORADNIKU EKOLOGICZNEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Tagi (kategorie): 

Medal Prezydenta RP za 50-lecie

 • 16 kwietnia 2009

OGŁOSZENIE

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kobyłce uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem medalu Prezydenta RP za 50-lecie pożycia małżeńskiego i wzięciem udziału w uroczystości wręczenia Jubilatom medali przez Burmistrza Miasta, proszone są o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie (22) 786-31-16 lub(22) 786-31-10 do USC w Kobyłce pok.Nr 4 w terminie do 15 maja 2009r.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Eliza Zbyszyńska

Tagi (kategorie): 

Przerwa w dostawie prądu

 • 15 kwietnia 2009

Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja Warszawa-Teren sp. z o.o.
Region Energetyczny Wołomin Informuje:

Dnia 21 kwietnia 2009r. Od godz. 8:00 do godz.15:00 
Nastąpi przerwa w dostawie prądu związana z pracami remontowymi lini enerdetycznych. Mieszkańcy ulic w Kobyłce: Wołomińska, Załuskiego, Zgoda, Wasia, Szyszko, Wysockiego, Dwernickiego,
11-go Listopada, Kossaka, Reja, Piaskowa, Jana Pawła II, Długosza, Orszagha, Niska, Kołłątaja, Warszawska, Ręczajska, Nadarzyńska, Leśna, Cicha, Wiśniowa, Bohaterów Ossowa, Nowa, Przemysłowa, 3-go Maja, Staszica, Tetmajera, Narutowicza, Literacka, Średnia, Konopnickiej, Ceglana, Orzeszkowej, Nadarzyn, Wyspiańskiego, Broniewskiego, Okrzei, Skorupki i przyległe na czas prac nie będą mieli prądu.

Więcej informacji na stronie: http://www.zewt-dystrybucja.com.pl/?pid=41

Tagi (kategorie): 

215. Rocznica - Insurekcja Kościuszkowska

 • 14 kwietnia 2009

 

Program uroczystości:

18.00 Msza Święta w Kościele pw. Świętej Trójcy
19.00 Obelisk przy ulicy Kraszewskiej: Powitanie i rys historyczny
19.30 Złożenie kwiatów
19.45 Część artystyczna

W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej Kobyłka dwukrotnie była miejscem zaciętej walki. 17 kwietnia 1794 r., w dniu kiedy rozpoczęło się powstanie w Warszawie, mieszkańcy Kobyłki, przede wszystkim pracownicy manufaktury, zbrojnie wystąpili przeciw zaborcom. Zaatakowali i zdobyli tabor kozacki. Przywódcą zrywu był dyrektor persjarni Szczepan Filsjean. W potyczce z wojskami rosyjskimi zginął, a powstańcy ponieśli znaczne straty. Temu wydarzeniu poświęcony jest obelisk przy ul. Kraszewskiej. To tu każdego roku składamy kwiaty, upamiętniając bohaterstwo mieszkańców wsi.

Tagi (kategorie): 

Żałoba narodowa

 • 14 kwietnia 2009

Image

O północy z 13 na 14 kwietnia w całym kraju rozpoczęła się trzydniowa żałoba narodowa, którą ogłosił prezydent Lech Kaczyński w związku z tragicznym pożarem hotelu w Kamieniu Pomorskim. Zaplanowane w tych dniach imprezy i widowiska w Kobyłce zostają odwołane. Planowany na 16 kwietnia koncert muzyki cygańskiej odbędzie się w innym terminie.
Tagi (kategorie): 

Strony