Oświadczenie o wartość sprzedanych napojów alkoholowych w cenie sprzedaży w punkcie sprzedaży

  • 29 lutego 2012
Tytuł procedury:
Oświadczenie o wartość sprzedanych napojów alkoholowych w cenie sprzedaży w punkcie sprzedaży  
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.). 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04
 
Wymagane dokumenty:
Oświadczenie (składane w terminie do 31 stycznia każdego roku ważności zezwolenia) 
 
Załączniki:
Oświadczenie (wzór do pobrania
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Przyjęcie oświadczenia. 
 
Opłata:
Nie dotyczy. 
 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy. 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):