Wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

  • 28 lutego 2012
Tytuł procedury:
Wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04,
lub ze względu na brak właściwości miejscowej sprawę można załatwić w dowolnie wybranym Urzędzie Gminy. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania poprzez:
Zalogowanie* się do CEIDG na stronie www.firma.gov.pl , wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie: przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia lub
·    Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line na stronie www.firma.gov.pl , wydrukowanie i zaniesienie go do gminy lub
·    Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line na stronie www.firma.gov.pl , wydrukowanie i zaniesienie go do gminy lub
·    Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie  osobiście lub przez pełnomocnika. Gmina przekształca papierowy wniosek na wniosek elektroniczny lub
·    Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis wnioskodawcy musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek CEIDG-1
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Sposób załatwienia sprawy:
Przetworzenie złożonego wniosku przedsiębiorcy w wersję elektroniczną, opatrzenie go podpisem elektronicznym oraz przesłanie do CEIDG.

Opłata:
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):