Zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  • 29 lutego 2012
Tytuł procedury:
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń (do wglądu),
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia. 
 
Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenie. 
 
Opłata:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kobyłka lub na rachunek bankowy Gminy Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450. 
 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy. 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):