Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy, który zakończył wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r. i był wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej Burmistrza Miasta Kobyłka.

  • 29 lutego 2012
Tytuł procedury:
Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy, który zakończył wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r. i był  wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej Burmistrza Miasta Kobyłka.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z  późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenie.

Opłata:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kobyłka lub na rachunek bankowy Gminy Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):