Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych, ze spożyciem w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

  • 29 lutego 2012
Tytuł procedury:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych, ze spożyciem w miejscu lub poza miejscem sprzedaży  
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalizacji miejsca sprzedaży napojów alkoholowych (np. umowa najmu, kopia aktualnego aktu własności poświadczona za zgodność z oryginałem, wypis z księgi wieczystej, pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora ), 
3. Posiadane zezwolenia (do wglącu). 
 
Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja. 
 
Opłata:
Opłata za jednorazowe zezwolenia, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 111 ust. 2 i art. 18 ust. 3 i wynosi:
- 43,75 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 175 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kobyłka lub na rachunek bankowy Gminy Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450 
 
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie,
ul. Kielecka 44,
02-530 Warszawa,
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):