Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

  • 29 lutego 2012
Tytuł procedury:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Dowód uiszczenia opłaty. 
 
Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja. 
 
Opłata:
Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, opłatę za korzystanie z zezwolenia pobiera się corocznie w wysokości: 
a) 525 zł - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,4% alkoholu oraz piwa 
b) 525 zł -zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
c) 2100 zł -zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.  Opłaty te dotyczą przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w tym zakresie lub kiedy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła wymienionych poniżej kwot.
W roku nabycia zezwolenia opłata jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorcy prowadzący w/w działalność są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wysokości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Punkty sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
- 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – opłata, wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
- 77000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 
Opłaty uiszcza się w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. 
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kobyłka lub na rachunek bankowy Gminy Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450 
 
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie,
ul. Kielecka 44,
02-530 Warszawa,
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):