Zezwolenie na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło.

  • 29 lutego 2012

Tytuł procedury:
Zezwolenie na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło. 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015r. poz. 1286 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.). 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (np. kopia umowy najmu, kopia aktualnego aktu własności- poświadczone za zgodność z oryginałem, wypis z księgi wieczystej),   
3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku – konieczna     w przypadku budynku wielorodzinnego,
4. Aktualna decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu     zakładu, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży o której mowa w art.     65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem prez organ wydający decyzję (zgodnie z kpa ).
5. Oświadczenie o wartości posiadanych, zinwentaryzowanych zapasach napojów alkoholowych
6. Dowód uiszczenia opłaty. 

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego. 

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja. 

Opłata:
Opłatę za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wnosi się w wysokości:
-1,4 % wartości cen sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
-1,4 % wartości cen sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
-2,7 % wartości cen sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kobyłka lub na rachunek bankowy Gminy Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450 

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie,
ul. Kielecka 44,
02-530 Warszawa,
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):