Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków

  • 15 marca 2011
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z  siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, informuje mieszkańców Miasta Kobyłka, że od dnia 1.03.2014 roku do dnia 28.02.2015 roku na obszarze Miasta Kobyłka obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków (w złotych, ceny netto):
 
 
WODA III 2014- II 2015
1. cena: 3,51 zł/m3

2. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:

 
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 6,68 zł/odb./m-c
b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym

3,70 zł/odb./m-c

c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 5,16 zł. odb./m-c
d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,70 zł. odb./m-c
ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE III 2014- II 2015
1. cena- pierwsza grupa odbiorców (ścieki bytowe): 8,22 zł/m3
2. cena- druga grupa odbiorców (ścieki przemysłowe): 10,44 zł/m3
3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę:  
a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego

5,16 zł/odb./m-c

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 2,19 zł/odb./m-c
c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 5,16 zł/odb./m-c
d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego 6,68 zł/odb./m-c
OPATA ZA PRZYŁĄCZENIE
III 2014- II 2015
1. stawka opłaty za przyłącze do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych: 252,00 zł/przył.
OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE WARUKNÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW III 2014- II 2015
1. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:  
a) dla I kategorii ścieków: 150% ceny za 1m3 ścieków przemysłowych
b) dla II kategorii ścieków: 200% ceny za 1m3 ścieków przemysłowych
c) dla III kategorii ścieków: 250% ceny za 1m3 ścieków przemysłowych