Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

  • 14 sierpnia 2008
Tytuł procedury:
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Działalności Gospodarczej
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie licencji,
2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od nich.
3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1  ustawy o transporcie drogowym ;
4. kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy- prawo jazdy,
5. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, 
6. oświadczenie poświadczające spełnianie przez kierowcę osobiście wykonującego transport  drogowy wymagań określonych w art. 39j oraz art.39k ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
7. kserokopia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych    do pracy na stanowisku kierowcy taksówki,
8. kserokopia zaświadczenia lekarskiego (psychotechnika) potwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań  psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy taksówki,
9. kserokopia dowodu rejestracyjnego, krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z wpisem taksówka osobowa,
10. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest  jego właścicielem,
11. kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,
12.dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Wszystkie oryginały załączników do wglądu:

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania)
Oświadczenie 1 (wzór do pobrania)
Oświadczenie 2 (wzór do pobrania)
Oświadczenie 3 (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja.

Opłata:
Opłata za licencję jest zależna od okresu ważności i tak:
1) 2-15 lat opłata wynosi - 200 zł,
2) 15-30 lat opłata wynosi - 250 zł,
3) 30-50 lat opłata wynosi - 300 zł.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kobyłka lub na rachunek bankowy Gminy Kobyłka:
nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):