Postępowanie uzupełniające do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 na terenie Miasta Kobyłka

 • 15 marca 2017

Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do publicznych przedszkoli tj.:
- Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. Orzeszkowej 3/5 (przy ZSP2);
- Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce przy ul. Ceramicznej 49;
- Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce przy ul. Natolińskiej 11.

I.    Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 11 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. godz. 15.00 - składanie formularzy rekrutacyjnych czyli wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola;
 • do 27 czerwca 2018 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 28 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata.

Druki oświadczeń będą przygotowane i wydawane przez poszczególne przedszkola. 
UWAGA! Nie podpisanie oświadczenia w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 • do 3 lipca 2018 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

II.    Kryteria rekrutacyjne oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:
Zgodnie z art. 131 ustawy prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc rekrutację zewnętrzną dzielimy na dwa etapy:
- pierwszy, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez ustawodawcę w art. 131 ust. 2 ustawy prawo oświatowe,
- drugim, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole publiczne. 
Kryteria określone przez ustawodawcę (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów):

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);
 2. niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.);
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.);
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.);
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.);
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z poźn. zm. ).

Kryteria określone przez Radę Miasta Kobyłka – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 2:

 1. droga dziecka z domu do publicznego przedszkola nie przekracza 3 km - 32 pkt (oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola);
 2. dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z póź. zm.) - 16 pkt ( oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata);
 3. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie – 8 pkt (oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie);
 4. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  – 4 pkt (weryfikacja dyrektora);
 5. dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 2 pkt (weryfikacja dyrektora);
 6. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 1 pkt ( oświadczenie o zatrudnieniu, o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub o uczęszczaniu do szkoły/uczelni w trybie dziennym).

Kryteria określone przez Pana Mariusza Stefaniak – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza bądź uczęszczało do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce, Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce, Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce, Niepublicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce, a rodzice/opiekunowie prawni nie zalegają z opłatami za przedszkole (weryfikacja dyrektora) – 1 pkt.

Kryteria określone przez Panią Violettę Grądzką-Stefaniak – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza bądź uczęszczało do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce, Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce, Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce, Niepublicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce, a rodzice/opiekunowie prawni nie zalegają z opłatami za przedszkole (weryfikacja dyrektora) – 1 pkt.

 

Dnia 11 czerwca 2018 r. od godz. 8.00 uruchomiony zostanie moduł aplikacji Nabór dla rodziców kandydata. 
Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w aplikacji poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka. Należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata, któremu zostanie nadany unikalny numer ID. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu).  
Wniosek należy wypełnić poprzez aplikację Nabór oraz wydrukować, podpisać i wraz ze stosownymi oświadczeniami, złożyć w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór w terminie do 15 czerwca 2018 r. do godz. 16.00. 

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia. 
Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję postępowania z aplikacją Nabór.

 1. Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie:
  1.    Kliknij „Zgłoś kandydaturę”.
  2.    Przeczytaj informację i wpisz nr PESEL dziecka.
  3.    Wybierz preferowane placówki.
  4.    Uzupełnij dane o kandydacie.
  5.    Wprowadź hasło w celu utworzenia konta (za jego pomocą będzie można zapoznać się z wynikami rekrutacji).
  6.    Uzupełnij dane dotyczące kryterium.
  7.    Wydrukuj formularz rekrutacyjny.
  8.    Wydrukuj oświadczenia (ikona – „Pliki do pobrania” – po lewej stronie).
 2. Opis postępowania dla kandydatów, którzy mają już założone konto w elektronicznym systemie (dzieci, których wnioski zostały odrzucone). 

Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 

 1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. Następnie należy przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do przedszkola. 
 2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te grupy, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami. 
 3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie kandydata. 

W obydwu ww. postępowaniach po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Ostateczny termin zgłoszenia kandydata to 15 czerwca 2018 r. godz. 16.00
Więcej szczegółowych informacji dotyczących aplikacji Nabór w przewodniku dla rodziców i opiekunów, który znajduje się w folderze Pliki do pobrania.
Ważne! Istnieje możliwość poprawienia dokumentu poprzez ponowne zalogowanie się. Musi to jednak nastąpić przed zweryfikowaniem formularza przez przedszkole (czyli przed złożeniem formularza w wersji papierowej w przedszkolu). Ponowne poprawienie formularza w aplikacji musi nastąpić do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 16.00. Poprawiony formularz należy wydrukować i złożyć w przedszkolu.
Rodzice, którzy nie posiadają komputera, dostępu do Internetu lub drukarki mogą skorzystać z aplikacji Nabór na stanowisku komputerowym przygotowanym w Urzędzie Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 - pok. 12 pon. 8.00-17.00, wt. – czw. 8.00-16.00 i pt. 8.00-15.00.

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli oraz pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka, tel. (22) 760 70 41-42.

Data wydarzenia: 
środa, 15 Marzec, 2017 - 12:00
W pasku informacyjnym: 
Tak