Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

 • 15 marca 2017

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 na terenie Miasta Kobyłka

Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do:

 1. publicznych przedszkoli tj.:
  - Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce przy ul. T. Kościuszki 6,
  - Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. Orzeszkowej 3/5 (przy ZSP2)
 2. niepublicznych przedszkoli wyłonionych w drodze rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu wychowania przedszkolnego:
  - Niepublicznego Przedszkola Animus w Kobyłce przy ul. Ręczajskiej 24,
  - Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dzieci Twórczych” w Kobyłce przy ul. Zagłoby 3,
  - Przedszkola Niepublicznego Zielony Wiatraczek w Kobyłce przy ul. Mieszka I 51.

W rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca mogą wziąć udział dzieci: 

 • z odroczonym obowiązkiem szkolnym, 
 • sześcioletnie (urodzone w 2011 roku)
 • pięcioletnie (urodzone w 2012 roku), 
 • czteroletnie (urodzone w 2013 roku),
 • trzyletnie (urodzone w 2014 roku).

I.    Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 7 sierpnia 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. godz. 15.00 - składanie formularzy rekrutacyjnych czyli wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola;
 • do 18 sierpnia 2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 21 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r. podpisanie umów.

Druki umów będą przygotowane i wydawane przez poszczególne przedszkola. 

UWAGA! Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 • do 25 sierpnia 2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

II.    Kryteria rekrutacyjne oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

Zgodnie z art. 131 ustawy prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc rekrutację zewnętrzną dzielimy na dwa etapy:
- pierwszy, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez ustawodawcę w art. 131 ust. 2 ustawy prawo oświatowe,
- drugim, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole publiczne. 

Kryteria określone przez ustawodawcę:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);
 2. niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą).

Kryteria określone przez Radę Miasta Kobyłka – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 i Publicznego Przedszkola Nr 2:

 1. droga dziecka z domu do publicznego przedszkola nie przekracza 3 km - 32 pkt (oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola);
 2. dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z póź. zm.) - 16 pkt ( oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata);
 3. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie – 8 pkt (oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie);
 4. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  – 4 pkt (weryfikacja dyrektora);
 5. dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 2 pkt (weryfikacja dyrektora);
 6. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 1 pkt ( oświadczenie o zatrudnieniu, o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub o uczęszczaniu do szkoły/uczelni w trybie dziennym).

Kryteria określone przez Szkołę Animus Sp. z o. o. – rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Animus:

 1. kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni akceptują chrześcijański model wychowania i zgadzają się na udział dziecka w obowiązkowych zajęciach katechetycznych – 8 pkt (oświadczenie obojga rodziców/opiekunów prawnych);
 2. kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuowało edukację w placówce ANIMUS oraz kandydat, którego rodzeństwo uczęszczało do placówki ANIMUS – 4 pkt (oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych);
 3. kandydat, którego przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest czynnie zaangażowany w życie katolickie parafii/ pracę charytatywną lub społeczną - 2 pkt (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego);
 4. kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 1 pkt (zaświadczenie odpowiednio z miejsca pracy/nauki).

Kryteria określone przez Akademię Dzieci Twórczych Sp. z o. o. – rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dzieci Twórczych”:

 

 1. dziecko, które uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dzieci Twórczych” – 4 pkt (weryfikacja dyrektora);
 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dzieci Twórczych” – 2 pkt ( weryfikacja dyrektora);
 3. droga dziecka z domu do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dzieci Twórczych” nie przekracza 1,5 km – 1 pkt (oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata).

Kryteria określone przez Annę Muchę – rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego Zielony Wiatraczek:

 1. droga dziecka z domu do przedszkola nie przekracza 1 km - 2 pkt (oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata);
 2. dziecko, którego rodzeństwo również kandyduje do Przedszkola Zielony Wiatraczek – 1 pkt (weryfikacja dyrektora).

Dnia 7 sierpnia 2017 r. od godz. 8.00 uruchomiony zostanie moduł aplikacji Nabór dla rodziców kandydata. 

Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w aplikacji poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka. Należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata, któremu zostanie nadany unikalny numer ID. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu).  

Wniosek należy wypełnić poprzez aplikację Nabór oraz wydrukować, podpisać i wraz ze stosownymi oświadczeniami, złożyć w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór w terminie do 11 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00. 

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia. 

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję postępowania z aplikacją Nabór.

1)    Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie:

 1. Kliknij „Zgłoś kandydaturę”.
 2. Przeczytaj informację i wpisz nr PESEL dziecka.
 3. Wybierz preferowane placówki.
 4. Uzupełnij dane o kandydacie.
 5. Wprowadź hasło w celu utworzenia konta (za jego pomocą będzie można zapoznać się z wynikami rekrutacji).
 6. Uzupełnij dane dotyczące kryterium.
 7. Wydrukuj formularz rekrutacyjny.
 8. Wydrukuj oświadczenia (ikona – „Pliki do pobrania” – po lewej stronie).

2)    Opis postępowania dla kandydatów, którzy mają już założone konto w elektronicznym systemie (dzieci nie zostały nigdzie przyjęte). 
Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 

 1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. Następnie należy przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do przedszkola. 
 2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te grupy, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami. 
 3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie kandydata. 

W obydwu ww. postępowaniach po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Ostateczny termin zgłoszenia kandydata to 11 sierpnia 2017 r. godz. 15.00

Więcej szczegółowych informacji dotyczących aplikacji Nabór w przewodniku dla rodziców i opiekunów, który znajduje się w folderze Pliki do pobrania.

Ważne! Istnieje możliwość poprawienia dokumentu poprzez ponowne zalogowanie się. Musi to jednak nastąpić przed zweryfikowaniem formularza przez przedszkole (czyli przed złożeniem formularza w wersji papierowej w przedszkolu). Ponowne poprawienie formularza w aplikacji musi nastąpić do dnia 11 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00. Poprawiony formularz należy wydrukować i złożyć w przedszkolu.

Rodzice, którzy nie posiadają komputera, dostępu do Internetu lub drukarki mogą skorzystać z aplikacji Nabór na stanowisku komputerowym przygotowanym w Urzędzie Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 - pok. 12 pon. 8.00-17.00, wt. – czw. 8.00-16.00 i pt. 8.00-15.00.

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli oraz pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka, tel. (22) 760 70 41.

Data wydarzenia: 
środa, 15 Marzec, 2017 - 12:00
W pasku informacyjnym: 
Tak