Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

 • 15 marca 2017

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci: z odroczonym obowiązkiem szkolnym, sześcioletnie (urodzone w 2011 roku), pięcioletnie (urodzone w 2012 roku), czteroletnie (urodzone w 2013 roku) i trzyletnie (urodzone w 2014 roku). 

Informacja dotyczy rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Kobyłka tj.:
- Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce przy ul. T. Kościuszki 6,
- Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. Orzeszkowej 3/5 (przy ZSP2),
- Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce przy ul. Żymirskiego 5.

I. Rekrutacja na rok 2017/2018 została zgodnie z ustawą podzielona na dwa etapy:

 1. wewnętrzny – w terminie od 13 marca 2017r. do 24 marca 2017r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do ww. przedszkoli publicznych składają w placówce, do której uczęszcza dziecko deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym. Wzór deklaracji rodzice pobierają z placówki, do której dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym. Deklarację winni złożyć też rodzice dzieci urodzonych w 2010r. z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością udziału w zewnętrznym etapie rekrutacji.
 2. zewnętrzny – zawierający poniższe działania we wskazanych terminach:
  - od 27 marca 2017r. godz. 8.00 do 7 kwietnia 2017r. godz. 15.00 – składanie formularzy rekrutacyjnych, czyli wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola;
  - do 12 maja 2017r. do godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  - od 15 maja 2017r. godz. 8.00 do 19 maja 2017r. godz. 15.00 – podpisanie umów.
  Druki umów będą przygotowane i wydawane przez poszczególne przedszkola. UWAGA! Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
  - do 26 maja 2017r. do godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:
- od 7 sierpnia 2017r. godz. 8.00 do 11 sierpnia 2017r. godz. 15.00 - składanie formularzy rekrutacyjnych, czyli wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola;
- do 18 sierpnia 2017r. do godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
- od 21 sierpnia 2017r. do 24 sierpnia 2017r. podpisanie umów.
Druki umów będą przygotowane i wydawane przez poszczególne przedszkola. 
UWAGA! Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
- do 25 sierpnia 2017r. do godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

II. Kryteria rekrutacyjne:
Zgodnie z art. 131 ustawy prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc rekrutację zewnętrzną dzielimy na dwa etapy:
- pierwszy, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez ustawodawcę w art. 131 ust. 2 ustawy prawo oświatowe,
- drugim, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole publiczne. 

Kryteria określone przez ustawodawcę:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria określone przez Radę Miasta Kobyłka – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 i Publicznego Przedszkola Nr 2:

 1. droga dziecka z domu do publicznego przedszkola nie przekracza 3 km - 32 pkt;
 2. dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z póź. zm.) - 16 pkt;
 3. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie – 8 pkt;
 4. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  – 4 pkt;
 5. dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 2 pkt;
 6. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 1 pkt.

Kryteria określone przez Zgromadzenie Sióstr – rekrutacja do Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu:

 1. dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych akceptuje chrześcijański model wychowania i zgadza się na udział dziecka w obowiązkowych zajęciach katechetycznych (oświadczenie obojga rodziców) – 2 pkt;
 2. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuowało edukację przedszkolną w Katolickim Publicznym Przedszkolu im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce oraz dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało do tego przedszkola (weryfikuje dyrektor) – 1 pkt.

III. Nabór czyli E-rekrutacja – rekrutacja elektroniczna:
Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kobylka

W dniu 27 marca 2017 r. godz. 8.00 zostanie uruchomiony moduł aplikacji Nabór.

Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka winni zarejestrować się w aplikacji poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka. Należy wypełnić interaktywny formularz rekrutacyjny, któremu zostanie nadany unikalny numer ID. W formularzu należy wpisać wszystkie dane dziecka, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną poprzez aplikację Nabór oraz wydrukować, podpisać i wraz ze stosownymi oświadczeniami, złożyć w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór w terminie do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00. 

UWAGA! Formularz należy przesłać elektronicznie oraz wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia. 

Rodzice, którzy nie posiadają komputera, dostępu do Internetu lub drukarki będą mogli skorzystać z aplikacji Nabór na stanowiskach komputerowych przygotowanych w:
• Publicznym Przedszkolu Nr 1 ul. T. Kościuszki 6 – pokój Dyrektora godz. 8.00 – 16.00, 
• Publicznym Przedszkolu Nr 2 ul. E. Orzeszkowej 3/5 – pokój Wicedyrektora godz. 9.00 - 13.00,
• Urzędzie Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1- pok. 12 godz. 8.00 – 15.00.

 

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli oraz pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka, tel. (22) 760 70 41/79.

Data wydarzenia: 
środa, 15 Marzec, 2017 - 12:00
W pasku informacyjnym: 
Tak