Drogi

Na Hubala praca "wre"

  • 16 listopada 2017

Postępują prace drogowe na ulicy Mjr Hubala prowadzone przez Wykonawcę - firmę FAL-BRUK sp. z o.o. spółka komandytowa z Warszawy.  Wykonano większość infrastruktury podziemnej t.j. kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć wodociągową. Obecnie trwa etap budowy chodnika, dzięki wybudowaniu którego znacznie wzrośnie bezpieczeństwo pieszych. Prowadzone są również prace związane z przebudową linii średniego i niskiego napięcia.

Ulica Przyjacielska połączy Kobyłkę z trasą S8

  • 27 czerwca 2017

Miasto Kobyłka systematycznie poprawia stan dróg i komfort życia swoich mieszkańców. Kolejna ulica zostanie odnowiona, a miłośnicy aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu będą mieli nowe ciągi pieszo rowerowe! Jedną z priorytetowych inwestycji realizowanych w bieżącym roku jest budowa ulicy Przyjacielskiej bezpośrednio łączącą się z węzłem Kobyłka i trasą S8. Prace będą trwały od lipca do końca listopada.

Tagi (kategorie): 

Regulamin zimowego utrzymania dróg w mieście Kobyłka

  • 10 grudnia 2013

Na terenie naszego miasta występują cztery kategorie dróg: wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne, za których stan odpowiada odpowiedni zarządca: za drogi wojewódzkie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, za drogi powiatowe – Starosta Powiatu Wołomińskiego Wydział Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, za drogi gminne - Miasto Kobyłka, za drogi wewnętrzne – ich właściciele.

Do dróg wojewódzkich na terenie miasta Kobyłka zaliczają się: ul. Nadarzyńską o długości – 3,4 km.

Do dróg powiatowych na terenie miasta Kobyłka zaliczają się: ul. Ks. Marcina Załuskiego, ul. Ks. Antoniego Zagańczyka, ul. Marecka, ul. Szeroka, ul. Krechowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Napoleona, ul. Wołomińska, ul. Ręczajska o łącznej długości  –  13,3 km.

Drogi gminne są utrzymywane w trzech standardach zimowego utrzymania:

standard IV – drogi główne,

standard V – drogi pozostałe o nawierzchni asfaltowej,

standard VI – pozostałe drogi.

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie odśnieżania jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10 poz. 20) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

                                  

Lp.

Stan-

dard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

           Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

1

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

śnieg luźny – do 8 godzin

śnieg zajeżdżony – występuje

języki śnieżne – występują

zaspy – występują do 8 godzin

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin

W miejscach wyznaczonych:

gołoledź – 8 godzin

śliskość pośniegowa – 10 godzin

lodowica – 8 godzin

2

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

śnieg luźny – do 16 godzin

śnieg zajeżdżony – występuje

nabój śnieżny – występują

zaspy – występują do 24 godzin

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin

W miejscach wyznaczonych:

gołoledź – 8 godzin

śliskość pośniegowa

3

VI

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się: intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę Dróg

śnieg luźny – występuje

śnieg zajeżdżony – występuje

nabój śnieżny – występują

zaspy – występują do 48 godzin

 

W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godziny

W standarcie „IV” na terenie miasta Kobyłka utrzymywane są - drogi przelotowe do których zaliczamy: ul. Gen. Franciszka Żymirskiego, Ks. Franciszka Marmo, Brzozowa, Al. Jana Pawła II, Jezuicka, Paschalisa, Gen. Tadeusza Kościuszki, Serwitucka, Nadarzyn, Bohaterów Ossowa, Królewska, Gabriela Narutowicza, Elizy Orzeszkowej, 3-go Maja, Henryka Sienkiewicza, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Radzymińska, Kościelna, Ks. Kazimierza Pieniążka, 11-go Listopada, Warszawska, Nadmeńska, Przyjacielska o łącznej długości – 19,12 km.

W standarcie „V” na terenie miasta Kobyłka utrzymywane są pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej i betonowej.

W standarcie „VI” utrzymywane są drogi gruntowe.

Za stan chodników i ich odśnieżanie odpowiedzialni są właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników.

Podczas bardzo obfitych opadów śniegu w Gminie Kobyłka zostanie powołana służba dyżurna. W zależności od sytuacji na drogach dyżury będą prowadzone w systemie jedno, dwu lub trzyzmianowym.

Usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych wykonuje firma: ROBSON - Robert Chymkowski z siedzibą w: 05-255 Stare Załubice, Arciechów 10. tel. 572 403 063.

Telefony interwencyjne:

  1. Zarząd Dróg Wojewódzkich: 22-776-23-33, 22-776-40-27
  2. Starostwo Powiatu Wołomińskiego Wydział Inwestycji i Drogownictwa: 22-776-19-40
  3. Miasto Kobyłka, Wydział Infrastruktury: 22-786-45-22, 22-786-45-48.
Tagi (kategorie): 

Wydawanie zezwolenia na usytuowanie reklamy w pasie drogowym

  • 27 czerwca 2013
Tytuł procedury:
Wydawanie zezwolenia na usytuowanie reklamy w pasie drogowym. 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013r. Nr 267 j. t.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U z 2013r. Nr 260 j. t.) 
3. Uchwała Nr  XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 05 grudnia  2012r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych.  
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury
ul. Wołomińska 3, I piętro, pok. 5
Tel. 22 786 45 45
 
 
Załączniki:
1. Mapa  sytuacyjna lub szkic sytuacyjny z naniesioną lokalizacją reklamy.
2. Szkic wzoru reklamy / szyldu. 
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA - do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji na usytuowanie reklamy w pasie drogowym. 
 
Opłata:
Opłaty naliczane w decyzji:
Za zajęcie 1 m² powierzchni reklamy - zgodnie z uchwałą Nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 05 grudnia  2012r. tj. - za zajęcie 1 m² reklamy (jednostronnie)  - 1,00 zł/dzień  
 
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie z siedzibą: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Irena Zwierzyńska - Główny Specjalista 
 
Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury
Tagi (kategorie): 

Wydawanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń lub obiektów niezwiązanych ...

  • 27 czerwca 2013
Tytuł procedury:
Wydawanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu w drogach gminnych. 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013r. Nr 267 j. t.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013r. Nr 260 j. t.) 
3. Uchwała Nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 05 grudnia  2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych.  
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury
ul. Wołomińska 3,
I piętro, pok. 5
Tel. 22 786 45 48
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu w drogach gminnych (wzór do pobrania ). 
 
Załączniki:
1. Mapa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją planowanych urządzeń - 1 egz.
2. Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej 
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA - do 30 dni od dnia złożenia wniosku 
 
Sposób załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. 
 
Opłata:
Oplata naliczana w decyzji:
Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej - 30 zł/ m²  rzutu poziomego urządzenia x ilość m² powierzchni zajętej przez to urządzenie  (powierzchnię do 1 m² . przyjmuje się jak za 1 m²). 
 
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie z siedzibą: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Wojciech Sobaszek – Inspektor  
 
Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury
Tagi (kategorie): 

Strony