kanalizacja

Dofinansowanie WFOŚiGW

  • 2 października 2014

Miło nam poinformować, że Miasto Kobyłka otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu pn. „Budowa odgałęzień kanalizacji w ulicach Turowskiej, Poniatowskiego, Maczka, Majdańskiej, Kościelnej, Czarnoleskiej, Promiennej, Kwiatowej, Dojazdowej, Zagórnej, Kasztanowej w Kobyłce”.

Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka.

  • 11 września 2014

W poniedziałek (8 września) w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski uczestniczył w podpisaniu umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).

Ponad milion złotych dofinansowania na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kobyłce

  • 13 sierpnia 2014

Miasto Kobyłka otrzymało kolejne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – Etap II” w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Działanie 1.1 – „Gospodarka wodno - ściekowa”.

Kolejne dofinansowanie z WFOŚiGW

  • 6 sierpnia 2014

Miło nam poinformować, że Miasto Kobyłka otrzymało dofinansowanie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka" w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Działanie 1.1 – „Gospodarka wodno - ściekowa”.

Dofinansowanie z WFOŚiGW

  • 29 lipca 2014

Miło nam poinformować, że Miasto Kobyłka otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do projektu pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka” w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: I oś – „Gospodarka wodno - ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

Do zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu składają się dwa zasadnicze komponenty:

I. Inwestycje zrealizowane w latach 2010 – 2013, na które składają się:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i kanałem tłocznym przy ul. Rumuńskiej

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lotników

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Szpotańskiego

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wołomińskiej

II. Inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2014, na które składają się:

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego, Narutowicza i Skorupki.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów.

Wartość dofinansowania wynosi 544 956,72 zł.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych

  • 27 czerwca 2013
Tytuł procedury:
Budowa przyłączy kanalizacyjnych 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006.123.858 t.j. z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XXXII/350/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Inwestycji
ul. Wołomińska 1,
pokój nr 35
tel. (22) 786-45-27
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
3. Mapa archiwalna w skali 1:500 lub projekt budowlany – wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej (w przypadku gdy Urząd Miasta Kobyłka nie posiada takiej mapy lub projektu). 
 
Załączniki:
1. Wniosek (wzór do pobrania).
2. Oświadczenie (wzór do pobrania). 
 
Termin załatwienia sprawy: 
21 dni  
 
Sposób załatwienia sprawy:
Odpowiedź pisemna 
 
Opłata:
Za poświadczenie „za zgodność z oryginałem” 5zł (w przypadku wydawania mapy będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Kobyłka) 
 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy. 
 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Paweł Trochim – Inspektor w Wydziale Inwestycji.
Tagi (kategorie): 

Budowa przykanalików kanalizacyjnych

  • 27 czerwca 2013
Tytuł procedury:
Budowa przykanalików kanalizacyjnych 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006.123.858 t.j. z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XXXII/350/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Inwestycji
ul. Wołomińska 1,
pokój nr 35
tel. (22) 786-45-27
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Mapa archiwalna w skali 1:500 lub projekt budowlany – wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej  (w przypadku gdy Urząd Miasta Kobyłka nie posiada takiej mapy lub projektu).
4. Porozumienie na budowę przykanalika zawarte z Gminą Kobyłka, w przypadku gdy mieszkaniec chce partycypować w kosztach budowy. 
 
Załączniki:
1. Wniosek (wzór do pobrania).
2. Oświadczenie (wzór do pobrania). 
 
Termin załatwienia sprawy:
21 dni 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Odpowiedź pisemna 
 
Opłata:
Za poświadczenie „za zgodność z oryginałem” 5zł (w przypadku wydawania mapy będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Kobyłka). 
 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy. 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Paweł Trochim – Inspektor w Wydziale Inwestycji. 
Tagi (kategorie): 

Strony