Oświata

Praca dla nauczycieli

 • 25 maja 2017
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce pilnie poszukuje nauczycieli do pracy z uczniem klasy II szkoły podstawowej w systemie nauczania indywidualnego: edukacja wczesnoszkolna - tygodniowy wymiar zatrudnienia 5 godzin; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - tygodniowy wymiar zatrudnienia 2 godziny; logopedia - tygodniowy wymiar zatrudnienia 1 godzina w okresie do 23 czerwca 2017 roku.
 

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały na Festiwalu Piosenki o zdrowiu.

 • 28 kwietnia 2017

26 kwietnia 2017r. odbył się XV Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu organizowany przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie. Głównym założeniem tego wydarzenia było zainteresowanie dzieci i młodzieży szeroko pojętą tematyką zdrowia, poprzez połączenie atmosfery zabawy z akcją krzewienia i popularyzowania treści prozdrowotnych.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

 • 25 czerwca 2013

Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Miasta Kobyłka 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 
ul. Wołomińska 1 
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 40-41

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych: 

 • w  przypadku  osoby  prawnej  lub  jednostki  organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w szczególności  określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011r. Nr 69, poz. 367);
 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie  o  posiadaniu  tytułu  prawnego  do  lokalu,  w  którym  ma  być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 • dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  

2. Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych/ wykreślenie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych wraz z dokumentami potwierdzającymi wszelkie zmiany danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które podmiot zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis.  

Załączniki: 
Wniosek o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.  

Opłata: 
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 25 zł. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień: 
Aleksandra Kałuska – Samodzielny referent
tel. 22 760 70 40
e-mail: aleksandra.kaluska@kobylka.pl     

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: 
Anna Bielińska – Sobolewska – p.o. Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.   

Sposób załatwienia sprawy:  Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis do rejestru - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.    

Termin załatwienia sprawy: 
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.    

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.    

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011r. Nr 69, poz. 367);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011r. Nr 69, poz. 368).
Tagi (kategorie): 

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek

 • 28 października 2008
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych
ul. Wołomińska 1
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 40-43

2.Wymagane dokumenty i informacje
1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Kobyłka.
2. Potwierdzenie osobowości prawnej (dla osoby fizycznej –potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby prawnej- aktualny wypis z rejestru sądowego),
3. Dokumenty potwierdzające zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy:
a) dokument informujący o dysponowaniu lokalem (posiadaniu tytułu prawnego do lokalu), 
b) opinia Komendy Straży Pożarnej, 
c) opinia Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego. 
4. Statut przedszkola lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego w przypadku innych form wychowania przedszkolnego 
5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (Formularz nr 1
6. Formularz danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) (Formularz nr 2). 
Informacja dodatkowa: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej zmieniła się procedura nadawania numeru REGON dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Urząd Miasta Kobyłka musi drogą elektroniczną powiadomić urząd statystyczny o wpisaniu do ewidencji nowego podmiotu,  aby uzyskać numer REGON dla niepublicznej szkoły. W związku z tym wniosek o wpis do ewidencji został rozszerzony o dodatkowy formularz, zawierający dane wymagane w zgłoszeniu elektronicznym przez urząd statystyczny.    
7. Oświadczenie o zapewnieniu wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne- w przypadku innych form wychowania przedszkolnego (Formularz nr 3
8. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych  w art. 7 ust 3. ustawy  o systemie oświaty  (konieczne w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o  nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności) (Formularz Nr 4).

3.Wzory wniosków lub formularzy
1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Kobyłka – dot. Przedszkola
2. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Kobyłka – dot. punktów przedszkolnych  
3. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Kobyłka – dot. zespołu wychowania przedszkolnego
4. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Kobyłka – dot. szkoły podstawowej i gimnazjum  
5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (Formularz nr 1)
6. Formularz danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) (Formularz nr 2) 
7. Oświadczenie o zapewnieniu wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne- w przypadku innych form wychowania przedszkolnego (Formularz nr 3)  
8. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych  w art. 7 ust 3. ustawy  o systemie oświaty (Formularz Nr 4) .

4.Opłaty
brak

5.Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Monika Kalicka - Podinspektor
telefon: 22 760 70 43
e-mail: monika.kalicka@kobylka.pl

6.Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bielińska - Sobolewska – p.o. Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

7.Tryb odwoławczy
Odwołanie można złożyć do Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

8.Podstawa prawna
a)Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572 z późn. zm.),
b)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i  organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010, Nr 161, poz .1080 z poźn. zm.)

9.Terminy składania wniosków wraz z dokumentacją.
brak

10.Informacje dodatkowe
brak

Tagi (kategorie): 

Nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 • 27 lipca 2008

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych
ul. Wołomińska 1
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 40-41

2. Wymagane dokumenty
- Wniosek o wydanie nowego aktu mianowania w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych,
- odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie wyższych kwalifikacji,
- stary akt mianowania.

3. Wzory wniosków lub formularzy
Wniosek o wydanie nowego aktu mianowania.
 

4. Opłaty
brak

5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Monika Kalicka - Podinspektor
tel. 22 760 70 41
e-mail: monika.kalicka@kobylka.pl

6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bielińska - Sobolewska –Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

7. Termin załatwienia sprawy
W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

8. Tryb odwoławczy
Odwołanie można złożyć do Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

9. Podstawa prawna
Art. 9f ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191).

Tagi (kategorie): 

Strony