Udostępnianie spisu wyborców

  • 27 lipca 2008


Udostępnianie spisu wyborców
1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Urząd Stanu Cywilnego
pokój 2, stanowisko 4, PARTER
 
2. Wymagane dokumenty
Wniosek, według wzoru, zawierający dane: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu (w załączeniu) .
 
4. Opłaty
brak
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Soćko
pokój 3, stanowisko 4, PARTER
Telefon: 22 760 70 02
 
6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Eliza Zbyszyńska
Telefon: 22 760 70 07
 
7. Termin załatwienia sprawy
3 dni od daty wniesienia wniosku
 
8. Tryb odwoławczy
Burmistrz w terminie 3 dni rozpatruje wniesioną reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu wyborców. Od decyzji w sprawie reklamacji przysługuje wniesienie skargi do sądu rejonowego w terminie3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem          Burmistrza Miasta.
 
9. Podstawa prawna
a) art. 27 art. 28 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.),
b) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88, poz. 962),
c) Rozporządzenie MSWiA z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 922 z 2001 r., Dz. U. Nr 102, poz. 858 z 2005).
 
10. Informacje dodatkowe
Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców, a w szczególności w sprawie:
- pominięcia wyborcy w spisie wyborców,
- wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców,
- ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
 
Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
 

Tagi (kategorie):