Wpis do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach

  • 14 sierpnia 2008
Tytuł procedury:
Wpis do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016r. poz.187 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169, z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
tel. 22 760 70 03 - 04
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach.
2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań:
  1)   budowlanych - książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego - protokołem z kontroli obiektu budowlanego;
  2)  przeciwpożarowych - opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
  3)  sanitarnych - opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany - opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:
Dokonanie wpisu do ewidencji usług hotelarskich lub wydanie decyzji odmownej.

Opłata:
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):