Wydanie dowodu osobistego i unieważnienie

  • 24 lipca 2008

Tytuł:
Wydanie dowodu osobistego i unieważnienie.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
ul. Wołomińska 1,
Parter: pok. nr 2, stanowiska: 3, 4.
tel. 22 760 70 02 - 04 - 05

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
  • Kolorowa fotografia (paszportowa)osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
  • Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
  • Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem (do wglądu).

Załączniki:

Wniosek  (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, a w przypadku niezgodnośći danych istnieje możliwość przedłużenia terminu oczekiwania

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu osobistego.
Decyzja w przypadku odmowy wydania dowodu.

Opłata:
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Mazowiecki, 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 – odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoby prowadzące sprawę:
Agnieszka Tomczyk – zastępca kierownika USC,
Anna Soćko – inspektor,
Anna Wiśniewska – inspektor,
Klaudia Kamieńska – inspektor.

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.