Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  • 14 sierpnia 2008
Tytuł procedury:
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra transpotu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający zaginięcie licencji w okolicznościach niezależnych od przedsiębiorcy np.     zaświadczenie z Policji.
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika.

Załaczniki:
Wniosek (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja.

Opłata:
Opłata za wydanie wtórnika licencji  jest zależna od okresu ważności i przczyny utraty licencji:
1) w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy:
  2-15 lat wynosi 10% opłaty 200 zł,
15-30 lat wynosi 10% opłaty 250 zł,
30-50 lat wynosi 10% opłaty 300 zł.
2) w przypadku utraty licencji w innych okolicznościach:
  2-15 lat wynosi 25% opłaty 200 zł,
15-30 lat wynosi 25% opłaty 250 zł,
30-50 lat wynosi 25% opłaty 300 zł.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kobyłka  albo na rachunek bankowy Gminy Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):