Wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  • 14 sierpnia 2008

Tytuł procedury:
Wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.). 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Posiadane zezwolenia (do zwrotu) 

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania). 

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego. 

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja. 

Opłata:
Nie dotyczy. 

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie,
ul. Kielecka 44,
02-530 Warszawa,
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):