Wykreślenie obiektu wpisu do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach

  • 14 sierpnia 2008
Tytuł procedury:
Wykreślenie obiektu wpisanego do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 187 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169, z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04

Wymagane dokumenty:
Wniosek

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja.

Opłata:
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):