XLI sesja Rady Miasta Kobyłka - RELACJA LIVE

 • 13 listopada 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) - zwołuję XLI sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka przy ulicy Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XLI sesji RM.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji RM.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji RM.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.
 7. Działalność OPS.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2017-2031.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kobyłka na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 173 obręb 0035,35 położonej przy ul. Warszawskiej w Kobyłce.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 81 i 82 obręb 0012,12 położonych przy ul. Szerokiej w Kobyłce.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr XXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie  zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Kobyłka.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/118/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 27 sierpnia 2017r.
 23. Współpraca z Powiatem w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych.
 24. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017.
 25. Informacja o pozyskanych środkach z funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminy oraz możliwości aplikacji o środki finansowe z nowej perspektywy finansowej.
 26. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 27. Zamknięcie XLI sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Tagi (kategorie): 
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 13 Listopad, 2017 - 14:30