XXXII Sesja Rady Miasta Kobyłka

 • 17 lutego 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446.) - zwołuję XXXII sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 27 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XXXII sesji RM.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji RM.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.
 6. Informacja z działalności MSPZOZ w Kobyłce.
 7. Działalność Komisariatu Policji w Kobyłce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2017-2031.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Ceglanej w Kobyłce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kobyłce przy ul. Kazimierza Wielkiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kobyłce przy ul. Osiedlowej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonych pod ulicę Nadarzyn w Kobyłce.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kobyłka.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach  publicznych prowadzonych przez Miasto Kobyłka.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2017 roku.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Radzymin i gminą Dąbrówka w zakresie promocji gospodarczej.
 21. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Kobyłka za rok 2016.
 22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 23. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

                      Przewodnicząca

                 Rady Miasta Kobyłka

 

                                                                                                                     Ewa Jaźwińska

 

Data wydarzenia: 
piątek, 17 luty, 2017 - 14:30