XXXIII Sesja Rady Miasta Kobyłka

 • 20 marca 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) - zwołuję XXXIII sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XXXIII sesji RM.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji RM.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ul. Wołomińskiej w Kobyłce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2017-2031.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/41/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu priorytetowych inwestycji drogowych Miasta Kobyłka na lata 2017-2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – etap III”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2017 r.
 15. Podsumowanie działań podjętych w kierunku wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
 16. Analiza kosztów utrzymania dróg w okresie zimowym.
 17. Informacja dotycząca przebudowy linii kolejowej E75 Rail Baltica.
 18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 19. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

                      Przewodnicząca

                 Rady Miasta Kobyłka

                                                                                                                    Ewa Jaźwińska

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 20 Marzec, 2017 - 15:00