XXXVII Sesja Rady Miasta Kobyłka - relacja na żywo!

 • 26 czerwca 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) - zwołuję XXXVII sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

 

Proponowany porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XXXVII sesji RM.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji RM.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji RM.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji RM.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2016 rok:
 1. sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2016 rok;
 2. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2016 rok;
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Kobyłka sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2016 rok;
 4. informacja o stanie mienia Miasta Kobyłka;
 5. dyskusja;
 6. głosowanie.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:
 1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2016 rok;
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2016 rok;
 3. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2016 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2017-2031.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji
  o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Napoleona
  w Kobyłce.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ustronie
  w Kobyłce.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej
  w Kobyłce przy ul. Legionów Polskich.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
  w Kobyłce przy ul. Ejtnera.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej i Publiczne Gimnazjum  z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 w Kobyłce w Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce.
 10. Rozpatrzenie Projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
  z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 i Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kobyłce
  w Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Kobyłka, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXX/267/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kobyłka „LUDZIE – PRZESTRZEŃ –DZIAŁANIE”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy  Miastem Kobyłka a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kobyłce.
 16. Informacja o działaniach podjętych w kierunku przygotowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej organizowanej przez gminne jednostki organizacyjne i organizacje pozarządowe.
 17. Podsumowanie realizacji programu współpracy miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.
 18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 19. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Tagi (kategorie): 
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 26 Czerwiec, 2017 - 14:30