Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu artykułów reklamowych Miasta Kobyłka

  • 11 kwietnia 2017

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
NIP: 1251332390
REGON: 013269663

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup wybranych artykułów (gadżetów) reklamowych, używanych w celach promocyjnych Miasta Kobyłka.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

            CPV:     39.29.41.00-0 Artykuły informacyjne i promocyjne.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby zamawiającego wybranych artykułów reklamowych, używanych w celach promocyjnych Miasta Kobyłka. Na zamówionych przedmiotach znajdzie się logo Miasta Koszulka, na koszulkach polo grafika (dostępne w załącznikach. Oferent winien dokonać wyceny na podstawie szczegółowej listy przedmiotu zamówienia dołączonej do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1).

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej.

4.    Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia oferty (również o inne gadżety) maksymalnie o 20%.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia tzn. dostarczenie zamówionych artykułów do siedziby zamawiającego to 10 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert. Wynik zapytania ofertowego wysłany do firm, które wygrały zapytanie ofertowe na dane produkty, jest jednoznaczny ze złożeniem zamówienia te gadżety. Dane do faktury podane są w pkt I.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2)

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę we wszystkich wskazanych miejscach.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zapytanie.ofertowe.wks@kobylka.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „KWIECIEŃ GADŻETY REKLAMOWE MIASTO KOBYŁKA”), faksem na nr: 22 760 70 55,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka na adres: 05-230 Kobyłka ul. Wołomińska 1 do godziny 12:00 dnia 19 kwietnia 2017 r.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana dnia 21.04.2017r., a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty lub faksu.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty lub faksu.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Maria Kurek pod adresem email: maria.kurek@kobylka.pl.

 

PYTANIA OFERENTÓW:

1. Pozyjcja nr 7 (duo dzbanek): nie występuję w łącznej pojemności 500 ml, ale około 300 ml w filiżance i 450 ml w dzbanku. Czy można zmienić pojemność?
Odpowiedź: Przyjmujemy pojemność duo dzbanuszka o większej pojemności, ok 700 ml (+/- 10%).

2. Pozycja nr 12 (zapięcie do roweru): zapięcie występuje tylko w kolorze czarnym, prośba o wykreślenia informacji o kolorze.
Odpowiedź: Niestety, jesteśmy zainteresowani tylko zapięciami w kolorach, które zostały podane w zapytaniu ofertowym.

3. Pozycja nr 13 (zestaw długopis i pióro): zestaw został wycofany z oferty importera. Prośba o dopuszczenie zestawu niewyścielanego satyną.
Odpowiedź: Niestety, jestesmy zainteresowani zestawem w eleganckim opakowaniu, wyścielanym satyną.

4. Pozycja nr 14 (termoizolacyjna): w zamówieniu jest podana łączna ilość 30 sztuk, w nawiasie po 20 w każdym kolorze. Jak to rozumieć?
Odpowiedź: W zapytaniu pojawił się błąd, interesuje nas łączna ilość 30 sztuk, po 10 w każdym kolorze.

 

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

II WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Unieważnienie cześci postępowania

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Szczegółowy opis zamówienia.
  2. Wzór formularza ofertowego.
  3. Logo Miasta Kobyłka.
  4. Grafika na koszulkę.
  5. Zapytanie ofertowe.
Data wydarzenia: 
wtorek, 11 Kwiecień, 2017 - 14:15