Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ze spożyciem w miejscu, lub poza miejscem sprzedaży

  • 14 sierpnia 2008

Tytuł procedury:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ze spożyciem w miejscu, lub poza miejscem sprzedaży  

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 01 / 03  

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (np. kopia umowy najmu, kopia aktualnego aktu własności poświadczone za zgodność z oryginałem, wypis z księgi wieczystej),
3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku – konieczna w przypadku budynku wielorodzinnego,
4. Aktualna decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225),lub kopia poświadczona za zgodność prez organ wydający
5. Dowód uiszczonej opłaty za korzystanie z zezwoleń. 

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego. 

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja. 

Opłata:
Opłatę za korzystanie z zezwoleń pobiera się corocznie w wysokości: 
a) 525 zł - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,4% alkoholu oraz piwa, 
b) 525 zł - zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
c) 2100 zł - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 
Opłaty te dotyczą przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w tym zakresie lub punktów sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła wymienionych poniżej kwot.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorcy prowadzący w/w działalność są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wysokości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

  • Punkty sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • - 37500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  • - 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – opłata, wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  • - 77000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.  

Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Opłaty uiszcza się w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. 
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kobyłka lub na rachunek bankowy Gminy Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450 

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie,
ul. Kielecka 44,
02-530 Warszawa,
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):