Zmiany w ubezpieczeniach dla przedsiębiorców

  • 21 kwietnia 2017

Drodzy mieszkańcy i przedsiębiorcy! Informujemy, iż z dniem 19.05.2017 r. wchodzą w życie zmiany przepisów wynikające z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczące składania wniosku CEIDG-1, co będzie również skutkowało zmianą formy zgłoszeń dotyczących ubezpieczeń w ZUS. Wspomniane zmiany wynikają z nowelizacji przepisów ustawy, z dnia 19.05.2016, dzięki którym przedsiębiorca rozpoczynający działalność będzie mógł zgłosić się do ubezpieczeń ZUS już na etapie rejestracji firmy w CEIDG. W praktyce jednak skorzystanie z tego uprawnienia stanie się możliwe dopiero od 19.05.2017r., czyli po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie nowelizacji przepisów.

Przedsiębiorcy chcący zarejestrować działalność gospodarczą muszą zostać zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek. Wspomniane zgłoszenie musi zostać przedłożone na etapie rejestracji firmy, w formie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, składanego w organie ewidencyjnym (gminie). Formularz CEDIG-1, którego przedłożenie jest niezbędne w celu wpisania przedsiębiorcy do CEIDG, jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym (albo aktualizacyjnym), o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • zgłoszeniem płatnika składek (albo jego zmiany) w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Nowe zasady będą dotyczyć tylko zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS jako płatnika składek. Zgłoszenia przedsiębiorcy jako osoby ubezpieczonej do ZUS (czyli do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego lub tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) musi dokonać sam przedsiębiorca. W takim przypadku zgłoszenie należy przekazać do najbliższej jednostki organizacyjnej ZUS (oddziału lub inspektoratu) w formie dokumentu ZUS ZUA. Osoba rozpoczynająca działalność musi dopełnić tego obowiązku w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto na mocy ustawy z 25.09.2015 o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893) do ustawy systemowej oraz ustawy zdrowotnej wprowadzone zostały zmiany, w związku z którymi przedsiębiorca będący płatnikiem składek wyłącznie na własne bezpiecznie będzie mógł, w ramach składanego wniosku CEIDG-1, dokonać:

  • zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-ZUA), bądź samego ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-ZZA)
  • zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-ZCNA),
  • zgłoszenia zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach - oprócz danych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy systemowej, dotyczących tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania (ZUS-ZIZUA, ZUZ-ZUA),
  • zgłoszenia wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń. (ZUS-ZWUA).

Datą dokonania wyżej wymienionych zgłoszeń, bądź wniosków o zmianę danych, będzie dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Przepisy nie zmienią się natomiast w zakresie zgłoszeń do ubezpieczeń pracowników oraz innych ubezpieczonych (np. zleceniobiorców) – te osoby nadal będą podlegać zgłoszeniu do ZUS przez płatnika składek.

Warto podkreślić fakt, iż zgłoszenia przedsiębiorcy jako płatnika składek dokonuje się na etapie wpisu do CEIDG, ale zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń nadal należy dokonywać odrębnie, składając odpowiedni formularz w jednostce ZUS.

W razie wszelkich dodatkowych pytań z Państwa strony, prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Kobyłka. Wspieranie lokalnego biznesu oraz aktywizowanie inicjatywy gospodarczej wśród naszych mieszkańców jest jednym z głównych celów i aspiracji naszego Urzędu.

 

Data wydarzenia: 
piątek, 21 Kwiecień, 2017 - 19:30