25 maja 2020 roku - XXV Sesja Rady Miasta

 • 18 maja 2020

25 maja 2020 roku o godz. 17.00 planowana jest XXV Sesja Rady Miasta. Przedstawiamy jej proponowany porządek.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) - zwołuję XXV sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 na auli w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce przy ul. Ks. M. Załuskiego 57. Ze względu na pandemię Covid-19 sesja odbędzie się bez udziału mieszkańców.

Proponowany porządek XXV sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2020-2031.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/177/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kobyłka.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/175/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2 marca 2020r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Kobyłka na lata 2020-2024.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/153/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 11. Sprawozdanie z działalności OPS, MOK oraz MBP za rok 2019.
 12. Sprawozdanie z działalności MKRPA za rok 2019.
 13. Informacja z działalności OSiR „Wicher”.
 14. Informacja z działalności MKS Wicher oraz klubów sportowych działających przy szkołach publicznych.
 15. Promocja Miasta Kobyłka- współpraca z miastami partnerskimi i ze Związkiem Miast Polskich. Informacja z działalności Wydziału Promocji miasta Kobyłka – zakres merytoryczny działania komórki, ilość osób zatrudnionych w komórce, budżet na działalność bieżącą wydziału i promocję miasta- analiza przeznaczenia i wykonania środków.
 16. Informacja dotycząca planowanej budowy przejazdów bezkolizyjnych na terenie miasta Kobyłka.
 17. Informacja o realizacji budowy drogi ekspresowej S8 – budowa węzła w Kobyłce.
 18. Pytania od mieszkańców.
 19. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie XXV sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Kobyłka           

Edyta Walczuk