Nowy serwis GDDKiA

 • 29 stycznia 2009
 Ze względu na duże zainteresowanie społeczne planami oraz realizowanymi inwestycjami drogowymi w województwie mazowieckim, Oddział w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlecił utworzenie informacyjnego serwisu internetowego dotyczącego docelowego układu dróg ekspresowych i autostrady A-2 w województwie mazowieckim (www.drogi.waw.pl ).

Serwis internetowy ma na celu umożliwienie społeczeństwu samodzielnego dostępu do podstawowych informacji na temat projektowanych, realizowanych oraz istniejących dróg ekspresowych (tj. S-2, S-7, S-8, S-10, S-12, S-17, i S-19) oraz na temat projektowanej autostrady A-2 w województwie mazowieckim.

Strona jest skierowana do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do mieszkańców, przedsiębiorców, władz samorządowych, liderów społecznych oraz do dziennikarzy związanych z terenami województwa mazowieckiego, przez które przebiegają projektowana autostrada A-2 oraz projektowane, budowane i istniejące drogi ekspresowe.

GDDKiA zaprasza do odwiedzania strony.

Tagi (kategorie): 

Modernizacja pompowni P3

 • 28 stycznia 2009
W ramach prac nad systemem kanalizacji jeszcze w styczniu Miasto rozpocznie remont pompowni P3, zlokalizowanej na terenie osiedla przy ul. Ręczajskiej. Pompownia obsługuje m.in. ulice: Osiedlową, Fałata i Warszawską. Prace modernizacyjne są tu konieczne, aby dostosować pompownię do parametrów powstającego obecnie w całym mieście systemu. Ponadto pompownia nie działała dotąd idealnie, mieszkańcy często zgłaszali awarie. Prace modernizacyjne wszystkie te nieprawidłowości zlikwidują.

W czasie remontu mieszkańcy ulic nie powinni odczuć żadnej uciążliwości, ścieki będą tłoczone przez studnię zastępczą. Prace potrwają około miesiąca.

W ramach Funduszu Spójności roboty ziemne „wkroczyły” natomiast na osiedle Mareta. Mieszkańcy tej części miasta muszą liczyć się z pogorszeniem warunków komunikacyjnych.

Tagi (kategorie): 

Maleńka Miłość w Markach i w Kobyłce

 • 26 stycznia 2009
Przyjechali z całej Polski. Śpiewali kolędy i pastorałki, grali na instrumentach. Uczyli się czytania nut, poprawnego wykonywania utworów, dykcji. Mieli zajęcia nad emisją głosu oraz rytmiką. I choć nie są muzykami z zawodu, profesjonalną muzykę zaniosą do swoich parafii.
Czwarta edycja Ogólnopolskich Michalickich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych „Maleńka Miłość” rozpoczęła się 22 stycznia. Program zorganizowało Towarzystwo Powściągliwość i Praca, Urząd Miasta Marki, Gmina Kobyłka i Gmina Radzymin. Oprócz śpiewu, młodzi słuchali konferencji na temat muzyki sakralnej i liturgii kościelnej.
 
Warsztaty poprowadzili muzycy i kompozytorzy: Piotr Pałka, Hubert Kowalski oraz Magdalena Makarewicz-Sternicka. Każdego dnia półgodzinna rozśpiewka, praca w czterech grupach głosowych, osobno orkiestra, w której skład wchodzą uczestnicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu z Piotrem Dołęgowskim. Wieczorami łączenie głosów z orkiestrą oraz „czyszczenie” śpiewu i gry na instrumentach. Wszystkie zajęcia związane z duchem liturgii i modlitwy przeżywanej w czasie codziennej eucharystii. „Pracy jest dużo. Jednak efekt końcowy niesamowity. Młodzież przyjeżdża z całej Polski, uczy się śpiewać, modli się śpiewając.” – mówi Piotr Pałka.
 
24 stycznia uczestnicy zadbali o oprawę liturgiczno-muzyczną Mszy św. w Kościele św. Andrzeja Boboli w Markach. Eucharystii przewodniczył Asystent Generalny Księży Michalitów ks. Eugeniusz Data. „Jestem ogromnie wdzięczny, że młodzież u nas w Markach uczy się śpiewać w Kościele. To śpiewanie jest modlitwą. Liturgia jest piękna i odkrywa piękno samego Boga” – mówił celebrans. Po Mszy św. odbył się koncert dla mieszkańców Marek.
 
W niedzielę młodzież uczestniczyła i śpiewała w czasie Mszy św. w Kościele Świętej Trójcy w Kobyłce, której przewodniczył abp Henryk Hoser – ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Niezwykle brzmiało „Kyrie eleison”, „Sanctus” i „Nagus Dei” śpiewane przez warsztatowiczów. Później Koncert Modlitewny, podczas którego modliło się 140 osób śpiewających i grających na instrumentach oraz 600 wiernych uczestniczących w tym wydarzeniu. Koncert poprowadził Jan Pospieszalski – ekspert od muzyki sakralnej, który całym sercem jest za pięknym śpiewem w Kościele. „Coś niesamowitego. Przyjeżdżają na cztery dni z całej Polski i śpiewają jak zawodowcy. Cieszę się, że młodzież śpiewa. Jestem pod wrażeniem dyrygentów i zaangażowanych w ten pomysł” – mówi pan Pospieszalski.
 
Na zakończenie Prezes Towarzystwa Powściągliwość i Praca ks. Stanisław Kalisztan podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej edycji warsztatów. „Księża Michalici jako swoją powinność apostolską realizują misję wychowania młodzieży. Nasze warsztaty liturgiczno-muzyczne wpisują się w liczne podejmowane w tym celu przedsięwzięcia jako cenna inicjatywa religijna skierowana do młodzieży z całej Polski” – mówił ks. Kalisztan. Prezes wręczył podziękowanie dla Abpa Henryka Hosera, Ks. Prałata Jana Andrzejewskiego, Burmistrza Miasta Marki Janusza Werczyńskiego, Burmistrza Miasta Kobyłka Roberta Roguskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin Zbigniewa Piotrowskiego.
 
To nie koniec przygody z muzyką sakralną. Kolejne warsztaty już w październiku bieżącego roku. Tym razem młodzież będzie uczyć się pieśni o Słudze Bożym Janie Pawle II. Koncert przewidziany jest na „Dzień Papieski” w Kościele św. Izydora w Markach.
Program został zrealizowany dzięki pomocy instytucji i sponsorów. Wśród nich byli: Urząd Miasta Marki, Gmina Kobyłka, Gmina Radzymin, ,Salon Samochodowy HYUNDAI w Kobyłce, Salon Samochodowy HONDA MATRASZEK w Markach, Polska Flex w Markach, Anna i Krzysztof Kołodziejczyk – WYKOPY ZIEMNE MARKI, Mariola i Czesław Postek – TRANSPORT ROBOTY ZIEMNE MARKI, Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie oddział w Markach, Centrum Ogrodnicze KALISIAK w Kobyłce.
Ks. Rafał Szwajca
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagi (kategorie): 

Zimowisko z kuligiem

 • 26 stycznia 2009
Burmistrz miasta Kobyłka zaprasza na KULIG! Będzie to atrakcja podsumowująca tegoroczne zimowisko, adresowana jest do wszystkich dzieci, które uczestniczyły w półkoloniach zimowych w naszych placówkach miejskich.

Zaplanowano przejażdżkę końskim zaprzęgiem ulicami miasta. Poprowadzi ją Stowarzyszenie im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Po niej wszyscy rozgrzeją się przy ognisku i posilą pieczoną kiełbasą. Harcerze 4 Drużyny Harcerskiej z Kobyłki poczęstują wszystkich gorąca herbatą.

Bezśnieżna pogoda w zupełności nie zakłóci realizacji żadnego z kuligów. W zależności od pogody organizatorzy mają w pogotowiu dwa rodzaje pojazdów: sanie lub bryczki.

Na kulig zapraszamy dzieci i młodzież przez trzy dni:

w środę 28 stycznia – uczniów „dwójki”, w czwartek 29 stycznia – uczniów „trójki”, piątek 30 stycznia – uczniów „jedynki”.

DO ZOBACZENIA NA KULIGU!

Tagi (kategorie): 

Ogłoszenie o naborze

 • 23 stycznia 2009
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie jako instytucja pośrednicząca II stopnia komponentu regionalnego PO KL zaprasza do składania wniosków o wpisanie na listę asesorów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w następujących obszarach wsparcia:
 • Zatrudnienie
 • Integracja społeczna
 • Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
 • Edukacja
Asesorem może zostać osoba spełniająca jednocześnie następujące wymagania:

- posiada wykształcenie wyższe;
- posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie objętej programami operacyjnymi - - współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- posiada bardzo dobrą znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w szczególności w zakresie prawa - - zamówień publicznych, finansów publicznych, pomocy publicznej oraz zasad rachunkowości i zagadnień - związanych z Europejskim Funduszem Społecznym;
- posiada wiedzę na temat specyfiki, potrzeb i sytuacji województwa mazowieckiego w dziedzinie objętej - danym obszarem wsparcia w ramach PO KL;
- posiada wiedzę na temat procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
- gwarantuje dyspozycyjność w okresie oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
- korzysta z pełni praw publicznych;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie była karana za przestępstwo umyślne;
- nie była karana za przestępstwa skarbowe;
- złożyła wszystkie wymagane oświadczenia.

Wniosek o wpis na listę asesorów powinien zawierać:

1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego;
2) oświadczenie zainteresowanego, że spełnia warunki dotyczące:
    - korzystania z pełni praw publicznych,
    - pełnej zdolności do czynności prawnych,
    - niekaralności za przestępstwo umyślne;
    - niekaralności za przestępstwa skarbowe;
3) kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków dotyczących:
    - wykształcenia,
    - doświadczenia zawodowego;
4) CV zawierające informacje na temat doświadczenia zawodowego oraz wiedzy uprawniającej do pełnienia funkcji asesora;
5) oświadczenie zainteresowanego, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie pozostawał w stosunku pracy z IOK;
6) zgodę zainteresowanego na przetwarzanie danych osobowych.

Asesor zostanie wpisany na listę asesorów akredytowanych przy MJWPU w Warszawie na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, z możliwością ubiegania się o ponowny wpis po upływie tego terminu.

Zadaniem asesora będzie udział w pracach Komisji Oceny Projektów i ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach PO KL do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.  

Za każdą dokonaną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu, którego wartość przekracza 50 tys. PLN, asesorowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 150 zł brutto.
Za każdą dokonaną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu, którego wartość nie przekracza 50 tys. PLN, asesorowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 120 zł brutto.

Wnioski o wpis na listę asesorów należy składać w Biurze Podawczym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską (liczy się data wpływu) na adres:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie
Ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
W terminie od 22 stycznia 2009 r. do 5 lutego 2009 r.  

Z dopiskiem na kopercie:
,,Wniosek o wpis na listę asesorów”

Wnioski złożone po tym terminie, dostarczone w inny sposób lub niespełniające ww. warunków nie będą rozpatrywane.

Wnioski złożone przez kandydatów wraz z dołączonymi kopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Jeśli osoba ubiega się o wpis na listę asesorów w więcej niż w jednym obszarze, zobowiązana jest złożyć odrębny wniosek dla każdego obszaru.

Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Lista wybranych asesorów wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania     w rozumieniu Kodeksu cywilnego zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażana Programów Unijnych (www.mazowia.eu) i przekazana do wiadomości Instytucji Zarządzającej PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz Instytucji Pośredniczącej PO KL (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie pod numerem tel. 0 801 101 101 lub drogą elektroniczną: promocja@mazowia.eu

Tagi (kategorie): 

Masz głos, masz wybór

 • 22 stycznia 2009
 Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w kolejnej edycji akcji „Masz głos, masz wybór”. Do udziału w akcji zapraszamy zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne.
Jeśli interesujesz się sprawami lokalnymi, chcesz wpływać na decyzje dotyczące rozwiązania konkretnego problemu występującego w twojej miejscowości i zaangażować innych do swoich działań, zapoznaj się z ideą naszej akcji i propozycjami, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Poprzez akcję „Masz głos, masz wybór” chcemy zwracać uwagę mieszkańców na działalność samorządu terytorialnego, przypominać jego kompetencje, a także pokazywać obywatelom jak mogą wpływać na władze lokalne i na to, co się dzieje w ich miejscowościach.

Zadaniem uczestników akcji w 2009 roku będzie zorganizowanie i podjęcie działań zmierzających do rozwiązania przez miejscowe władze zdiagnozowanego wcześniej, lokalnego problemu, przy jednoczesnym zaangażowaniu jak największej liczby mieszkańców gminy.

Szczegółowy opis zadań, jakie zaplanowaliśmy na ten rok można znaleźć pod adresem: http://www.maszglos.pl/zadania_uczestnikow.php

Opis oferty dla tegorocznych uczestników akcji, znajduje się pod adresem: http://www.maszglos.pl/propozycja_dla_uczestnikow.php

Harmonogram działań na 2009 rok dostępny jest pod adresem: http://www.maszglos.pl/podstrona_3.php

Zobacz film, w którym uczestnicy akcji „Masz głos, masz wybór” opowiadają o swoich dokonaniach.

Uczestnikom akcji proponujemy szereg możliwości wsparcia:

indywidualny kontakt i pomoc ze strony koordynatora akcji ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
pomysły na działania, zaczerpnięte z dokonań uczestników akcji w latach poprzednich;
• możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji podczas…
…warsztatów prowadzonych przez trenerów ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
odwiedziny koordynatorów akcji z Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
• pomocne publikacje i materiały szkoleniowe;
• gotowe materiały promocyjne – plakaty, naklejki, znaczki;
mikrogranty na realizację działań.

Nabór do akcji trwa za pośrednictwem strony www.maszglos.pl .

O mikrogranty mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

Terminy i zasady tegorocznego konkursu o mikrogranty znajdują się pod adresem: http://www.maszglos.pl/mikrogranty.php

Wnioski o mikrogranty należy składać on-line za pośrednictwem strony www.maszglos.pl . Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2009 roku. Po tym terminie również będzie można zostać uczestnikiem akcji, ale dostępność opisanego wyżej wsparcia ze strony organizatorów akcji będzie ograniczona.

Informacji o akcji udzielają Marek Solon-Lipiński z Fundacji im. Stefana Batorego (tel.: 022 536 02 49, e-mail: msolon@batory.org.pl ) oraz Karolina Błachnio ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów (tel.: 022 556 82 55, e-mail: kblachnio@maszglos.pl ).

Akcja społeczna „Masz głos, masz wybór” jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01.

Tagi (kategorie): 

Utrudnienia w ruchu drogowym w Warszawie

 • 22 stycznia 2009
Zarząd Transportu Miejskiego informuje.
Od soboty 24 stycznia godz. 21 do niedzieli 25 stycznia godz. 16 zamknięty będzie przejazd al. Solidarności pod wiaduktem kolejowym przy ul. Naczelnikowskiej.
Samochody jadące ul. Radzymińską z kierunku Marek do centrum zostana skierowane w ul. Naczelinkowską i dalej ul. Radzymińską do ul. Targowej. Pojazdy jadące al. Solidarności z centrum w kierunku Marek zostaną skierowane przez przejazd kolejowy w ul. Kosmowskiej, ul. Grodzieńską, ul. Radzymińską i ul. Naczelnikowską do al. Solidarności.

Tagi (kategorie): 

Samorządowcy Kobyłki na rzecz Wielkiej Orkiestry

 • 16 stycznia 2009
Obraz Kościoła Św. Trójcy pędzla Janusza Maśnika, wystawiony na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, trafił do Urzędu Miasta w Kobyłce. W ten sposób fundusze na rzecz WOŚP przekazali pracownicy Urzędu Miasta oraz radni. Wylicytowali dzieło za kwotę 930 zł. Przekazał je na rzecz Orkiestry starosta wołomiński.

Przedstawiciele władz samorządowych Kobyłki osobiście odebrali obraz z rąk starosty.

 

Tagi (kategorie): 

Kanalizacja w ostatnim roku prac budowlanych

 • 16 stycznia 2009
Rozpoczął się ostatni rok budowy sieci kanalizacyjnej w Kobyłce. Wykonanie projektu przekroczyło 60%. W północnej i centralnej części miasta wkrótce sieć zostanie uruchomiona. Próbnie uruchomione zostały już 3 pompownie na terenie osiedla Sosnówka i Antolek (P2, P13, P14). Niebawem przejęte zostaną kolejne pompownie na Piotrówku. Po uruchomieniu sieci możliwe będzie włączanie się właścicieli posesji do zrealizowanych odgałęzień zakończonych studzienką.

 

 

Dobra nowina dla mieszkańców Piotrówka. Co prawda zakładana w pierwotnym kształcie inwestycja w tej części miasta już została ukończona, jednak jeszcze w tym roku zostaną uzbrojone praktycznie wszystkie pominięte w koncepcji Funduszu Spójności ulice. Podobnie będzie z pominiętymi fragmentami ulic na granicy dzielnic Antolek i Zalasek (ul. Załuskiego, Żymirskiego, Pieniążka, Kościelna). Jest to wynik usilnych starań Urzędu Miasta w Kobyłce, aby jak największą liczbę posesji objąć projektem Funduszu Spójności. Stąd, gdy tylko pojawiła się taka możliwość, rozpoczęto doprojektowanie sieci dla ulic nieobjętych Projektem Grupowym.

 

W roku 2009 prace będą się odbywały w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części miasta, na osiedlach: Mareta, Maciołki, Nadarzyn, Turów i Kobylak. Silny mróz na krótki czas wstrzymał prace i finalizację inwestycji w osiedlach Jędrzejek i Stefanówka, ale intensywne roboty budowlane zostaną wkrótce wznowione.

 

Zainteresowanie mieszkańców Kobyłki przyłączeniem do realizowanych sieci jest olbrzymie. Wskazana w projekcie unijnym liczba przyłączy 2000 sztuk okazuje się mocno niedoszacowana. Z aktualnych obliczeń wynika, że liczba gospodarstw do podłączenia to ponad 4000. Dlatego nie wszyscy zainteresowani będą mogli podłączyć się do sieci w tym i następnym roku. Ważna dla tych osób jest jednak informacja, że z zakończeniem realizacji projektu Funduszu Spójności Urząd Miasta nie przerwie realizacji budowy sieci kanalizacji w mieście. Ci, których inwestycja unijna nie obejmie, będą podłączani w latach kolejnych. Wszystkie przyłącza kanalizacyjne będą sukcesywnie realizowane, a zasady budowy nie ulegną zmianie, tzn. gmina będzie finansować budowę przyłącza wraz ze studzienką na prywatnej posesji.

W części miasta, gdzie instalacja została przygotowana do rozruchu, mieszkańcy mogli znaleźć w swoich skrzynkach pocztowych formularz ankiety. Za jej pośrednictwem Urząd pytał o ocenę zarządzania inwestycją, o błędy pozostawione przez brygady na przyległych do nieruchomości ulicach, chodnikach itp., ale także o inne potrzeby inwestycyjne jakie odczuwają mieszkańcy miasta. W ten sposób Urząd Miasta monitoruje przebieg inwestycji i oczekiwania mieszkańców, w myśl zasady „co dwie głowy, to nie jedna”.

Trochę statystyki:

 • Od rozpoczęcia pierwszych prac minęło: 16 miesięcy.

 • Do zakończenia prac w Kobyłce pozostało: 12 miesięcy.

 • Do zakończenia prac i rozliczeń w ramach Projektu Grupowego w Wołominie i Kobyłce pozostało: niespełna 2 lata.

 • Wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce:

- zaawansowanie: 62,11%

- budowa przewodów grawitacyjnych – 52,5 km (61,91%)

 • Wykonanie odgałęzień ze studzienkami na posesjach – 1846 (92,30%).

INFORMACJE O PROJEKCIE

www.wolomin-kobylka.pl

INFORMACJI O PROJEKCIE UDZIELA:

Lech Kotkowski – Kierownik Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację

Socotec Polska Sp. z o.o. - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 94

Tel. +48 22 313 14 66, e-mail: pok@socotec.pl

Tagi (kategorie): 

Rozstrzygnięcie konkursu

 • 15 stycznia 2009
W dniu 12.01.2009 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie na „Najpiękniejszą kartkę świąteczną”. Uroczystość uświetnili swą obecnością burmistrz miasta Pan Robert Roguski, przewodniczący Rady Miasta Pan Ryszard Nowak oraz Pani Hanna Łach. W konkursie wzięło udział 56 osób.

 

 

 

 

 

Tagi (kategorie): 

Strony