JEDNO OKIENKO

 • 1 kwietnia 2009

 Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się poniższą informacją.

31 marca weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzające uproszczenia w zakładaniu firm, czyli tzw. zasadę jednego okienka. Do tej pory osoba rejestrująca działalność gospodarczą musiała złożyć cztery wnioski w urzędach: gminy (lub miasta), skarbowym, statystycznym i ZUS (lub KRUS).

Obecnie wystarczy tylko jeden: w urzędzie gminy lub miasta. Formularz zgłoszeniowy dotyczący zakładania firm przez osoby fizyczne został określony w rządowym rozporządzeniu. Wraz z wejściem w życie zasady jednego okienka wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie można składać w czterech formach. 

 1.  Przyszły przedsiębiorca będzie mógł osobiście złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta.
 2. Będzie mógł przesłać wypełniony formularz listem poleconym, wraz z notarialnie potwierdzonym podpisem.
 3. Uzyska też możliwość przesłania wniosku z bezpiecznym podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem internetu.
 4. W końcu w formie elektronicznej będą mogły przesłać wniosek również osoby niedysponujące bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.

Zostaną one jednak poproszone o stawienie się w urzędzie, w celu sprawdzenia danych i podpisania  wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie w zakładce “Działalność gospodarcza

Tagi (kategorie): 

Spotkanie informacyjne

 • 26 marca 2009
W środę 25 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta i Rady Miejskiej z mieszkańcami dzielnic Kobylak, Turów i Nadarzyn. Mieszkańcy bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie burmistrza, w spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób. Niebawem w dzielnicach rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji. Ten temat szczególnie interesował obecnych.

Była też mowa o planach zagospodarowania przestrzennego, a także o bezpłatnym internecie. Od 7 kwietnia bowiem w tej części miasta będzie można korzystać z internetu radiowego.

Mieszkańcy zgłaszali najpilniejsze potrzeby inwestycyjne, pytali o plany Kolei Mazowieckich co do przebudowy przejazdów kolejowych, o etap prac nad przebudową drogi 634 oraz ewentualną budowę obiektu wielkopowierzchniowego w sąsiedztwie. Burmistrz Robert Roguski i zastępca burmistrza Mariusz Stefaniak przekazali swoją wiedzę na ten temat oraz przybliżyli mieszkańcom,   w jakim wymiarze Gmina uczestniczy w rozmowach o przebudowie trasy kolejowej, czy budowie  drogi 634.

Tagi (kategorie): 

Debata z Radiem dla Ciebie

 • 26 marca 2009
W kobyłkowskim MOK w środę 25 marca odbyła się debata z Radiem dla Ciebie dotycząca zagadnień i problemów związanych z ekologią w takich miastach jak Kobyłka, czy Wołomin. Głos z Kobyłki kilkakrotnie można było usłyszeć tego dnia na antenie.

Gośćmi RDC i uczestnikami debaty prowadzonej przez redaktora Piotra Łosia byli przedstawiciele organizacji i społecznicy zaangażowani w tę problematykę, uczniowie szkół i nauczyciele podejmujący w szkołach zagadnienia edukacji ekologicznej, a także przedstawiciele miejskich referatów ochrony środowiska oraz burmistrzowie Wołomina i Kobyłki. Zaproszenie RDC przyjął między innymi działacz Ligi Ochrony Przyrody i zarazem opiekun Rezerwatu Grabicz Wiesław Nurkiewicz, Bożena Sendzielska, autorka wielu publikacji, znana z działalności w LOP, Andrzej Michalik – członek zespołu Społecznych Opiekunów Przyrody i Powiatowego Zespołu Edukacji Ekologicznej.

W czasie debaty był czas na podsumowanie działań mających chronić środowisko naturalne prowadzonych w gminach, o formach edukacji ekologicznej, jaką podejmują szkoły, ale także na rozmowę o nierozwiązanych wciąż problemach związanych choćby ze śmieciami.

Ze spotkania najwięcej wyniosła zapewne młodzież szkolna, która mogła wysłuchać osób na co dzień zaangażowanych w tę problematykę i zatroskanych o kwestie czystości i ochrony przyrody.

Tagi (kategorie): 

Sesja w Marcu

 • 24 marca 2009

Najbliższa, XXX, Sesja Rady Miejskiej w Kobyłce odbędzie się 26 marca 2009 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Urzędzie  Miasta.

Porządek XXX sesji Rady Miejskiej:

1.  Otwarcie XXX sesji RM.
2.  Przyjęcie porządku XXX sesji RM.
3.  Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji RM.
4.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
5.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami
6.  Ślubowanie radnego.
7.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/5/06 z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kobyłce.
8.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/6/06 z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Kobyłce.
9.  Obrona cywilna – rola i zadania.
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce.
11. Sprawozdanie z działalności policji w tym stan i oznakowanie dróg w rejonach szkół oraz bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.
12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce.
13. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce.
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku.             
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Kobyłce.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie  zmian w podziale gminy Kobyłka na stałe obwody głosowania
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych przy ul.Turowskiej i Majdańskiej w Kobyłce.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/172/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Dążąc do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie intencji przystąpienia Miasta Kobyłka do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału  województwa.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie intencji przystąpienia Miasta Kobyłka do projektu „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kobyłka.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok projekt nr 1.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok projekt nr 2.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/290/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ustanowienia zabezpieczenia.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/297/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ustanowienia zabezpieczenia.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/291/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/308/09 z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kobyłka na okres od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.
34. Analiza przebiegu prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w mieście.
35. Strategia rozwoju miasta – powołanie zespołu roboczego.
36. Główne kierunki działań w zakresie gospodarki lokalami komunalnymi w mieście.
37. Analiza pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla gminy.
38. Odśnieżanie dróg,organizacja ruchu drogowego oraz czystość i porządek w mieście
39. Budowa wodociągu i zaopatrzenie w wodę.
40. Interpelacje, wnioski i zapytania  radnych.
41. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej.

Tagi (kategorie): 

Kobyłka w RDC

 • 23 marca 2009
W najbliższą środę, 25 marca w naszym mieście gościć będzie Radio dla Ciebie. Zapraszamy mieszkańców Kobyłki do słuchania audycji w godzinach: 9.40, 10.40, 11.40 i 16.00. Spotkania na antenie dotyczyć będą przede wszystkim zagadnień ochrony środowiska a myślą przewodnią będzie hasło „Kobyłka - miasto zielone”. Przypominamy że Radio Dla Ciebie w Warszawie nadaje na częstotliwości 101 MHz.

RDC można również słuchać przez internet na stronie: http://www.rdc.pl/rdc.m3u

Tagi (kategorie): 

Informacja dla mieszkańców

 • 19 marca 2009

Burmistrz Miasta Kobyłka

zaprasza mieszkańców dzielnic

NADARZYN, TURÓW i KOBYLAK


          na spotkanie informacyjne


dotyczące planów w zakresie zagospodarowania terenu

oraz budowy sieci kanalizacji w tym rejonie miasta.

 

Spotkanie odbędzie się we środę 25 marca 2009 r. o godz. 19.00

w sali weselnej „W ogrodach”(przy Centrum ogrodniczym)

Kobyłka, ul. Nadarzyńska 108.

 

Zapraszam serdecznie

/-/

Robert Roguski

Burmistrz Miasta Kobyłka

Tagi (kategorie): 

Zaczarowana podróż po Europie

 • 19 marca 2009

Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła kobyłkowskich przedszkolaków w zaczarowaną podróż po Europie szlakami baśni. Od września 2008 r. do marca 2009 r. pracownik biblioteki raz w miesiącu odwiedzał wszystkie grupy wiekowe w 4 przedszkolach.

Dzieci bardzo chętnie słuchały czytanych przez bibliotekarkę ludowych baśni, odnajdywały na globusie i mapie kraj z którego pochodzi dana baśń i zapoznawały się z podstawowymi informacjami o krajach europejskich. Baśnie mówią wiele o prawidłowościach ludzkiego życia. Dzieci  mogły się przekonać, że nas wszystkich – czy mieszkamy w Polsce,  we Francji, w Danii czy w Czechach  jednoczy to samo przekonanie, że prawda, dobro i piękno zwyciężają i dają ludziom poczucie szczęścia.

Zajęcia odbywały się w ramach realizowanego od czterech lat programu „Bliskie spotkania z książeczką”, który ma na celu inicjowanie i kształtowanie potrzeb czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym. Cykl zajęć: „Zaczarowana podróż po Europie” opracowany został na podstawie książki: „Europa pełna baśni” Joanny Laskowskiej, która znajduje się w zbiorach biblioteki.

Tagi (kategorie): 

Piłkarski mecz sezonu

 • 18 marca 2009
Drużyna Wichru rozpoczyna sezon wiosenny. Hitem tego sezonu będzie z pewnością najbliższy mecz naszej drużyny. Już w sobotę 21 marca o godzinie 15.00 zmierzy się ona z liderem tabeli ligi okręgowej – Bugiem Wyszków.

  

Zarząd Wichru gorąco zaprasza kibiców do wspierania drużyny na trybunach!

Więcej szczegółów dotyczących przygotowań do pierwszego meczu po przerwie oraz planów co do rundy wiosennej sezonu 2008/2009 na stronie: www.wicherkobylka.pl

Tagi (kategorie): 

Zasady unieważniania dowodów osobistych

 • 17 marca 2009
W ostatnim numerze Kobyłczanina ukazał się  niewłaściwy tekst dotyczący "Zasad unieważniania dowodów osobistych". Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Urząd Miasta Kobyłka informuje, że w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2009 r. nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z dn. 31.10.2008r. Nr 195, poz. 1198) uległy zmianie zasady unieważniania dowodów osobistych.

 Wyciąg ze znowelizowanej ustawy: art 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 43.1.

Art.43.1. Dowody osobiste podlegają unieważnieniu:

 1. Z dniem zawiadomienia o jego utracie (zgubienie, kradzież), zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
 3. Z dniem zgonu jego posiadacza;
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa pkt 1 i 6;
  (pkt 1 – zagubienie, kradzież, zniszczenie, zwrot do Urzędu przez osobę trzecią, pkt 6 – utraty ważności dowodu osobistego),
 5. Po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt.1 ( Art.40.1. Posiadacz dowodu ma obowiązek wymienić ten dokument w razie
  1) zmiany danych , które zamieszcza się w dowodzie osobistym;),
  w przypadku niezłażenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;
 6. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
  (wszystkie wyżej wymienione czynności są dokonywane w Urzędzie Miasta Kobyłka tj. organie wydającym dowód osobisty właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego).

Nieważny dowód osobisty uniemożliwia korzystanie z usług banków, urzędów, sądów, notariuszy oraz przekraczania granicy RP i poruszanie się po krajach UE.

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miasta Kobyłka nie będzie powiadamiał o unieważnianiach dowodów dokonywanych automatycznie z mocy ustawy co może skutecznie posługiwaniem się przez mieszkańców miasta nieważnymi dowodami.

Tagi (kategorie): 

Strony