Bieg Niepodległości

 • 20 listopada 2008
Znamy już wyniki rywalizacji gimnazjalistów w zorganizowanym po raz pierwszy w skali miejskiej Biegu Niepodległości. Młodzież uczciła Święto Niepodległości w drużynowym współzawodnictwie, sprawdzając swoją znajomość historii małej ojczyzny. W Biegu udział wzięło siedem klas z „Trójki” i dwie klasy z „Dwójki”. Zwyciężyła klasa Ia z Zespołu Szkół nr 2. Gratulujemy!

Bieg składał się z trzech elementów:
- wycieczki na wybrane w losowaniu miejsce, której celem było przygotowanie fotografii i opisu miejsca,
- testu o historii Kobyłki
- zadania dla nauczycieli: przygotowania konspektu godziny wychowawczej.

WYNIKI:

W dniu 17.11.2008 jury w składzie: Maria Balicka, Agnieszka Sokołowska, Ewa Wodnicka, Łukasz Rygało; dokonało oceny prac uczestników “Biegu Niepodległości”, który odbył się w Kobyłce w dniu 12.11.2008.

Wg ilości zdobytych punktów klasy ustawiły się w następującej kolejności:
1.klasa I b – Gimnazjum nr 2 – 42 punkty
2.klasa III a – Gimnazjum nr 3 – 40 punktów
3.klasa II b – Gimnazjum nr 3 – 39 punktów
4.klasa I a – Gimnazjum nr 2 – 37 punktów
5.klasa III c – Gimnazjum nr 3 – 35 punktów
6.klasa III b – Gimnazjum nr 3 – 31 punktów
7.klasa  I b – gimnazjum nr 3 – 30 punktów
8.klasa II a – Gimnazjum nr 3 – 27 punktów
9.klasa III d – Gimnazjum nr 3 – 25 punktów

Na sumę punktów poszczególnych klas gimnazjalnych składają się punkty z testów, ocena konspektu lekcji wychowawczej oraz ocena prezentacji realizacji zadania.

Poszczególne oceny zawiera poniższa tabela.

 

We środę 19 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie Biegu i ogłoszenie wyników. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, a sześć najlepszych zespołów otrzymało aparaty fotograficzne lub kamery dla szkoły.

 

  

Tagi (kategorie): 

Sesja w listopadzie

 • 19 listopada 2008

Najbliższa, XXVI, Sesja Rady Miejskiej w Kobyłce odbędzie się 27 listopada 2008 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Urzędzie  Miasta.

Porządek XXVI sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie XXVI sesji RM.
2. Przyjęcie porządku XXVI sesji RM.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXV sesji  RM.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.    
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2008 rok.      
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Pani Beaty Sulejewskiej
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia w Gminie Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce  zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą Elizy Orzeszkowej, ulicą  Stanisława  Wyspiańskiego i ulicą Władysława Broniewskiego w Kobyłce z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą Elizy Orzeszkowej, ulicą Stanisława Wyspiańskiego i ulicą Władysława Broniewskiego w Kobyłce
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Kobyłce z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Kobyłce  
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani Moniki Firadza.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Kobyłki w roku 2009.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/128/07 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2007r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kobyłka Pana Roberta Roguskiego .
20. Dyskusja nad projektem budżetu na rok 2009.
21. Działania na rzecz mieszkańców znajdujących się trudnej sytuacji materialnej.- Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie nastającej zimy.
22. Analiza przebiegu prac związanych z  budową sieci kanalizacyjnej w mieście.
23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
24. Zamknięcie XXVI sesji Rady Miejskiej.

Tagi (kategorie): 

Co za nami, co przed nami

 • 18 listopada 2008
Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej w Kobyłce przekroczyło już 50%. Zgodnie z założonym harmonogramem w przyszłym roku prace będą się odbywały na osiedlach: Mareta, Maciołki, Nadarzyn, Turów, Kobylak. - O szczegółach dotyczących przebiegu inwestycji informuje Zastępca Burmistrza Miasta.
 
Do końca tego roku zakończone zostaną prace na osiedlu Stefanówka i Jędrzejek. Na terenie osiedla Antolek próbnie uruchomione zostały już 3 pompownie. Planowane jest także przejęcie kolejnych pompowni na Piotrówku, gdzie inwestycja w pierwotnie założonym zakresie została już zakończona. Pragnę jednak uspokoić mieszkańców Piotrówka, gdyż w przyszłym roku zostaną uzbrojone praktycznie wszystkie pominięte w koncepcji Funduszu Spójności ulice. Podobnie będzie z pominiętymi fragmentami ulic: Załuskiego, Żymirskiego, Pieniążka, Kościelna /czyli okolice Kościoła Św. Trójcy/.

Od nowego roku planowane jest uruchomienie sieci na obszarze Antolka i południowego Piotrówka. Wtedy dopiero możliwe będzie włączanie się do zrealizowanych przykanalików. Niezbędne będzie wówczas uzyskanie tzw. warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej /analogicznie do budowy przyłączy wodociągowych, gdzie takie warunki techniczne były wydawane/. Forma wydawania tych warunków, jak i zakres opracowania dokumentacji niezbędnej do zbudowania odcinka kanalizacji od budynku do studzienki zostanie określony jeszcze w tym roku.

Pragnę zwrócić uwagę, że na terenie miasta, objętych zlewniami P2, P13 i P14 /Antolek/, gdzie instalacja została przygotowana do rozruchu, rozniesiona została do skrzynek pocztowych ankieta.
Bardzo ważny jest Państwa udział w ankiecie, gdyż pytamy w niej zarówno o ocenę zarządzania inwestycją, jak również o błędy pozostawione przez brygady na przyległych do Państwa nieruchomości ulicach, chodnikach itp. Państwo wiecie najlepiej, co nie zostało właściwie odtworzone po prowadzonych pracach budowlanych. Zaznaczam jednak, że mówimy tu o „odtworzeniu” stanu przed budową, a nie o poprawie warunków.
Te oczywiście są bardzo ważne, jednak nie do spełnienia w przyszłym roku z uwagi na olbrzymie obciążenie budżetu miasta projektem Funduszu Spójności.
Ankieta będzie sukcesywnie roznoszona na poszczególne osiedla. Zależy nam, aby otrzymać informację zwrotną kolejno od mieszkańców z określonego obszaru, dlatego proszę nie martwić się jeśli jeszcze nie otrzymali Państwo ankiet. Liczę na owocną współpracę. Przecież „co dwie głowy, to nie jedna”.

Niewątpliwym, choć paradoksalnym, problemem jest olbrzymie zainteresowanie mieszkańców Kobyłki przyłączeniem do realizowanych sieci. Wskazana w projekcie unijnym liczba przyłączy 2000 sztuk okazuje się mocno niedoszacowana. Z naszych wyliczeń wynika, że liczba gospodarstw do podłączenia to ponad 4000. Oczywiście nie będzie realne, aby w przyszłym roku, kiedy to mamy zakończyć realizację Funduszu Spójności, podłączyć wszystkich zainteresowanych. Na pewno będziemy sukcesywnie włączać do sieci kanalizacyjnej wszystkie nieruchomości, jednak pierwszeństwo w realizacji przyłączy mają ci mieszkańcy, którzy spełniają ustalone na wstępie inwestycji kryteria.

Pragnę powtórnie przypomnieć, że Burmistrz Miasta Kobyłka wprowadził przejrzyste kryteria kolejności w podłączaniu nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zatem w pierwszej kolejności przyłącza zostaną wybudowane do nieruchomości, których:
1.Właściciel nieruchomości podłączanej do kanalizacji jest mieszkańcem Kobyłki – tj. posiada zameldowanie w Kobyłce.
2.Budynek podłączany do kanalizacji został oddany do użytkowania.
3.Właściciel nieruchomości podłączanej do kanalizacji nie ma zaległości podatkowych oraz innych zaległości finansowych w stosunku do Miasta Kobyłki.
4.Właściciel nieruchomości posiada uregulowane umowy dot. odbioru odpadów stałych i nieczystości płynnych.
5.Do jednej działki zostanie wybudowane 1 przyłącze bez względu na ilość budynków na działce.

Chciałbym także uspokoić tych mieszkańców, których pominęliśmy w I etapie realizacji przyłączy kanalizacyjnych. Wszystkie podłączenia będą sukcesywnie realizowane, a zasady budowy nie ulegną zmianie, tzn. gmina będzie finansować budowę przyłącza wraz ze studzienką na prywatnej posesji.

Liczę także na zrozumienie skrupulatności, z jaką przestrzegamy tych kryteriów. Nie mają one na celu dyskryminowania kogokolwiek. Wręcz przeciwnie, jest to mobilizowanie, abyśmy wszyscy byli równi w nałożonych na nas obowiązkach.

Mariusz Stefaniak
Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka

Tagi (kategorie): 

11 listopada w Kobyłce

 • 13 listopada 2008

Tego dnia składamy każdego roku wieńce przy grobie Poległych w 1920 r. Zgodnie z tradycją mieszkańcy, przedstawiciele szkół, organizacji i instytucji oddali hołd bohaterom, którzy wywalczyli niepodległość naszej Ojczyzny.

Chór Miejsko-Parafialny „Cantanti” zaprezentował w parafiach koncert pieśni patriotycznych. O  historii związanej z utworami i ich znaczeniu opowiadał prof. Oskar Czarnik z Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka.

Tego dnia, również zgodnie z tradycją, odbywa się podsumowanie powiatowego konkursu poetyckiego dla dzieci i młodzieży „Liryki o Niepodległej”. Każdego roku młodzi reprezentanci różnych miejscowości powiatu językiem poezji prezentują nam swoje wyobrażenia o dużej i małej ojczyźnie oraz własne rozumienie patriotyzmu.

Jury konkursu tworzą związani od lat z „Lirykami o Niepodległej” członkowie Związku Literatów Polskich: Zbigniew Jerzyna - poeta i Janusz Termer – krytyk literacki.

Oto zwycięscy konkursu:

1. W eliminacjach miejskich

- w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce: Dominik Serwacki – Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce: Anita Stańczuk – Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce: Mateusz Markowski – Szkoła Podstawowa nr 1

- w kategorii gimnazjum:
I miejsce: Mateusz Rzempołuch – Gimnazjum nr 3
II miejsce: Aleksander Tomal – Gimnazjum nr 3
III miejsce: Marlena Bazylczyk – gimnazjum nr 3

2. W Finale Konkursu powiatowego

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce:  Norbert Pietrucha – Dąbrówka
II miejsce: Jakub Nowak – Wołomin
III miejsce: Anita Stańczuk – Kobyłka

W kategorii gimnazjum:
I miejsce:  Mateusz Rzempołuch - Kobyłka
II miejsce: Aleksander Tomal - Kobyłka
III miejsce: Bartek Fidecki – Zielonka


Więcej zdjęć w galerii

Tagi (kategorie): 

Konkurs Jubileuszowy "Z opowieści naszych dziadków..."

 • 12 listopada 2008
Z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w związku ze zbliżającym się Rokiem Jubileuszowym Miasta Kobyłka Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Nowak oraz Urząd Miasta Kobyłka ogłaszają konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy dokumentującej życie miasta i losy jego mieszkańców w latach 1900-1968, ale, uwaga!: na podstawie niepublikowanych dotąd materiałów. Materiały źródłowe mogą pochodzić z archiwów rodzinnych, przekazów ustnych najstarszych mieszkańców, członków rodziny itp. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

 

„Z opowieści naszych dziadków.
Wspomnienia mieszkańców Kobyłki z okresu 1900-1968”
Historyczny Konkurs Jubileuszowy dla dzieci i młodzieży o Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobyłce

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobyłce oraz Urząd Miasta Kobyłka.

2. Konkurs adresowany jest do zamieszkujących w Kobyłce uczniów szkół podstawowych klas IV- VI oraz uczniów gimnazjów.

3. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.

4. Konkurs jest jednoetapowy.

5. Czas trwania konkursu: od 11.11.2008r. do 1.06.2009r.

6. Ostateczny termin składania prac: 30.04.2009r.

7. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii miasta.

8. Tematyką konkursu są zagadnienia związane z życiem codziennym, historią rodów, architekturą miasta oraz ważnymi dla miasta wydarzeniami w latach 1900–1968.
Proponujemy uczniom dotarcie do świadków historii lub pozostawionych przez nich świadectw (zdjęć, dokumentów, relacji) i poprzez te źródła zaprezentowanie ich losów na tle wydarzeń w/w lat.

9. Formy realizacji:
eseje
albumy
wywiady udokumentowane na piśmie
wywiady w formie audio i audio-wideo (z załączoną częścią opisową, określającą szczegóły projektu)

10. Charakter składanych prac konkursowych:
- zadaniem jest przygotowanie indywidualnie przez uczestnika konkursu pracy mającej charakter twórczy, opartej o niepublikowane źródła (np. relacje, wspomnienia, dokumenty rodzinne),
-oceniane będą wyłącznie prace sporządzone przez uczniów samodzielnie
- praca powinna być opracowaniem z przywołaniem źródeł;
- praca powinna być zatytułowana w sposób inny niż temat konkursu;
- dyskwalifikacji podlegają prace, które były wcześniej zgłaszane w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu;

11. Praca oceniana jest według następujących kryteriów: zgodność z tematem, unikalność przekazanych  informacji, bogactwo wykorzystanych materiałów źródłowych (np. map, fotografii),  wkład własny w postaci umiejętnej analizy, syntezy, forma wizualna pracy i kompozycja wypowiedzi, stosowanie poprawności językowej i terminologii.

12. Wszystkie prace powinna cechować: autentyczność, oryginalność i estetyka wykonania.

13. Prace należy składać do dnia 30 kwietnia 2009 r. w Biurze Rady Miejskiej (Urząd Miasta Kobyłka, pok. nr 9,), w godzinach pracy Urzędu.

14. Prace oceniane będą osobno w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe
- gimnazja

15. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobyłce. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komórka ds. promocji Urzędu Miasta Kobyłka.

16. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

17. Terminy z wiązane z realizacją konkursu:

 • do 18 listopada 2008 r. - Ogłoszenie konkursu w szkołach i na stronie internetowej miasta.
 • od 18 listpada 2008 do 30 kwietnia 2009r. - Składanie prac konkursowych przez uczestników.
 • 28 maja 2009 r. - Ogłoszenie wyników.
 • do 2 czerwca 2009 r. - Podanie wyników w szkołach, na stronie www i wręczenie nagród.

18. Złożone w ramach konkursu prace zostaną zwrócone autorom.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów edukacyjnych, promocyjnych miasta oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

20. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że „Praca została przygotowana na konkurs historyczny organizowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobyłce oraz Urząd Miasta Kobyłka w roku szkolnym 2008/2009”.

21. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej będą publikowane na stronie internetowej Miasta – www.kobylka.pl .

Tagi (kategorie): 

Profilaktyczny program zdrowotny "Ze szczepionką bezpieczniej"

 • 7 listopada 2008
Trwa w naszym mieście realizacja pierwszego programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki szczepień. Gimnazjaliści z rocznika 1993 mają możliwość skorzystania z dofinansowanych przez Miasto szczepień przeciwko meningokokom grupy C. Zakażenie przebiega jako zapalenie opon mózgowych lub zakażenie krwi (posocznica, sepsa). Kobyłka jest jedną z trzech gmin na Mazowszu, które prowadzą taką akcję.

Tymczasem obowiązkowe szczepienia nastolatków przeciwko meningokokom wprowadziło wiele krajów europejskich. W Polsce należą one jedynie do grupy szczepień zalecanych. Szczepionki można kupić w aptekach, ale niewiele osób z tej możliwości korzysta. Miasto zabezpieczyło na ten cel 24 tys. zł, które trafiły do ZOZ. Kwota dofinansowania kosztownej szczepionki (wartości 120 zł) będzie uzależniona od liczby chętnych. Szacowano dofinansowanie rzędu 80%.

Szczepienia poprzedziała akcja informacyjna, skierowana do gimnazjalistów i ich rodziców. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ 15-latki zaliczane są do grupy podwyższonego ryzyka zachrowań. Nosiciele meningokoków stanowią średnio 20-30% wśród nastolatków i młodych dorosłych. Założenie akcji jest takie, aby młodzież opuszczająca kobyłkowskie szkoły wyruszyła „w świat” zabezpieczona przez tymi groźnymi bakteriami.

Program szczepień trwa do końca roku.

 

Tagi (kategorie): 

Dąb pamięci por. Kacprzaka z Turowa

 • 6 listopada 2008
Kobyłkowska parafia włączyła się do ogólnopolskiego projektu patriotyczno-edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia”. Na placu kościelnym przy kościele pw. Bł. Matki Teresy z Kalkuty mieszkańcy posadzili drzewo upamiętniające postać porucznika Franciszka Kacprzaka, syna Mateusza i Pauliny, ur.28 października 1914 w Turowie. Celem projektu jest posadzenie w parkach, na skwerach w całej Polsce 21 473 DĘBÓW PAMIĘCI upamiętniających ofiary Katynia, Starobielska, Ostaszkowa. Dębów ma być tyle, ile było zidentyfikowanych ofiar mordu, jeden dąb bowiem to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Finał projektu zaplanowano na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli 2010 r.

W uroczystości sadzenia dębu w Kobyłce, która odbyła się 26 października, uczestniczyła rodzina Porucznika Kacprzaka, harcerze, parafianie oraz burmistrzowie: Kobyłki i Radzymina.

Por. Franciszek Kacprzak: W latach 1921-1928 był uczniem Szkoły Podstawowej w Kobyłce, po ukończeniu studiów pracował jako inżynier przy budowie fabryki samochodów w Starachowicach.

W roku 1937 poślubił Wandę Wiśniewską. We wrześniu 1939 roku wcielony do wojska, w składzie 78 pułku piechoty wziął udział w wojnie obronnej. Pod koniec września został uwięziony przez Rosjan w obozie w Kozielsku. W czasie niewoli urodziła mu się córka Danuta której nigdy nie zobaczył. W kwietniu 1940 roku zamordowany został w Katyniu. 10 listopada 2007r., w przeddzień „Święta Niepodległości” rozkazem Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Lecha Kaczyńskiego odczytanym przy grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie (nr.5469) został pośmiertnie awansowany na stopień porucznika wojska polskiego.

 

Idea akcji zrodziła się bardzo blisko, bo w Radzyminie. Realizatorem przedsięwzięcia jest warszawskie stowarzyszenie „Parafiada” oraz samorząd Gminy Radzymin. Patronat honorowy nad akcją sprawuje Prezydent RP Lech Kaczyński a patronat medialny dziennik „Rzeczpospolita”.

W założeniach projektu „Katyń... ocalić od zapomnienia” czytamy: Chcemy zachować pamięć:

 • o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy;

 • o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów.(...)

Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej pragniemy uświadamiać uczestnikom i realizatorom projektu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.

Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu.

Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć o ofiarach-bohaterach wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych ról w dorosłym życiu - kształtując postawy patriotyczne uczyć będzie zdolności postrzegania i kojarzenia, obudzi ciekawość poznawczą i chęć poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady.

Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych, społeczności lokalnych dowspólnych działań rozwijając jednocześnie umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej interpretacji zjawisk mających miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi (kategorie): 

Strony