Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

  • 27 lipca 2008

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
ul. Wołomińska 1
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 20, 22 760 70 40 - 43

2. Wymagane dokumenty
- Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora przedszkola/szkoły za zgodność z oryginałem.

- kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, poświadczoną przez dyrektora przedszkola/szkoły za zgodność z oryginałem.

- zaświadczenie dyrektora przedszkola/szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż; dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu i przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.

- kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora przedszkola/szkoły za zgodność z oryginałem.

- kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

3. Wzory wniosków lub formularzy
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

4. Opłaty
brak

5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Monika Kalicka - Główny Specjalista
tel.
22 760 70 41
e-mail: monika.kalicka@kobylka.pl

6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Emilia Buczyńska - Kołodziejek – Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

7. Tryb odwoławczy
Odwołanie można złożyć do Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

8. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574)

9. Terminy składania wniosków wraz z dokumentacją.
- do dnia 30 czerwca – wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
- do dnia 31 października danego roku wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

10. Informacje dodatkowe
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego następuje po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
Stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej nadaje Burmistrz Miasta Kobyłka.

Tagi (kategorie):