Beata Kotulska - Skarbnik Miasta

  • 4 sierpnia 2008

Kontakt:
Urząd Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Tel.: 22 760 70 45, fax: 22 760 70 55
e-mail: skarbnik@kobylka.pl
pokój: nr 40, II piętro                                                                           

Przedmiot działania i kompetencje skarbnika:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy.

2. Do zadań Skarbnika należy:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami tj.: zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy i terminowy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki ( w tym: ubezpieczenie mienia),

- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

2) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji finansowych,

- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu jednostki,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

3) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

4) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością gospodarki finansowo- księgowej w jednostkach podległych gminie,

5) prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,

6) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych i kontroli operacji gospodarczych,

7) opracowywanie projektów budżetu, opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,

8) sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat,

9) uczestniczenie w sesjach Rady,

10) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo- księgowych (np.: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów – dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji itp.),

11) nadzór bezpośredni nad pracą Referatu Finansowo - Księgowego, zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Urzędu, określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Tagi (kategorie):