Dodatkowy termin otwarcia kasy i sposoby załatwiania spraw

  • 11 maja 2020

Przypominamy, że choć Urząd Miasta w Kobyłce pracuje już w zwykłych godzinach, to do odwołania utrzymuje się ograniczenia w sposobie załatwiania spraw, polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Urząd jest czynny w poniedziałki w godz. 9-19, od wtorku do czwartku w godz. 8-16 i w piątki w godz. 8 – 14.  

 Składać pisma, pobierać druki i odbierać worki na odpady będzie można tak, jak do tej pory – w przedsionku (wejście od strony parkingu) codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych można uiścić przelewem na rachunki indywidualne, jeśli są przydzielone lub na rachunek Urzędu: 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450. Jednocześnie od 21 kwietnia, we wtorki i czwartki w godz. 8-12 jest czynna kasa – żeby Mieszkańcy mieli możliwość uiszczenia należności. Wejście do kasy pojedynczo, schodami prowadzącymi do Urzędu Stanu Cywilnego, od ul. Wołomińskiej (wejście blisko biletomatu). 

Z powodu dużego zainteresowania Mieszkańców uruchomiony zostanie dodatkowy termin otwarcia kasy - będzie czynna również w poniedziałki od godz. 12-18.

Od poniedziałku 11 maja płacić w kasie będzie zatem można w następujące dni:

- w poniedziałki w godz. 12-18;

- we wtorki w godz. 8-12;

- w czwartki w godz. 8-12.

Zapraszamy do kasy pojedynczo, schodami prowadzącymi do Urzędu Stanu Cywilnego, od ul. Wołomińskiej (wejście blisko biletomatu). Podczas czekania prosimy zachować bezpieczny odstęp (2 m).

Jednocześnie przypominamy o zakresie spraw, jakie można załatwić w Urzędzie Miasta Kobyłka zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 22 kwietnia 2020 r., w ramach zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

W Urzędzie Miasta Kobyłka można załatwić sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) administracji architektoniczno-budowlanej dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

W Urzędzie Miasta Kobyłka wszystkie sprawy, załatwiane są za pośrednictwem: operatora pocztowego, elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu lub poczty e-mail. Ograniczeniem tym nie podlegają sprawy wymienione w pkt 1-6, wymagające osobistego stawiennictwa, przy czym decyzję o konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w Urzędzie podejmuje kierownik komórki organizacyjnej Urzędu właściwy dla załatwienia danej sprawy, na podstawie uprzednio uzyskanych informacji drogą telefoniczną lub przez portiera.

ePUAP

Profil Urzędu Miasta Kobyłka na ePUAP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UM Kobyłka: /kobylka/skrytka

Książka telefoniczna Urzędu