Dofinansowanie kosztów kształcenia przez pracodawców młodocianych pracowników

  • 27 lipca 2008

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
ul. Wołomińska 1
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 20,  22 760 70 40 - 43

2. Wymagane dokumenty
1) zawiadomienie Urzędu Miasta Kobyłka o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem;
2) wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy;
3) kopia dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
4) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych osoby prowadzącej kształcenie młodocianego;
5) kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu;
6) kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym w celu przygotowania zawodowego lub kopia umowy zawartej z młodocianym w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy;
7) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
8) zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
9) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 
3. Wzory wniosków lub formularzy

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
-
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym
- Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją

4. Opłaty
brak

5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Aleksandra Kałuska - Inspektor
tel. 22 760 70 40
e-mail: aleksandra.kaluska@kobylka.pl

6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Emilia Buczyńska - Kołodziejek – Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

7. Termin załatwienia sprawy
W ciągu 30 dni od daty złożenia przez pracodawcę kompletnego wniosku o zwrot dofinansowania

8. Tryb odwoławczy
W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,  ul.Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka

9. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
2)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

10. Informacje dodatkowe
Informujemy, że zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami - uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Z dniem 1 września 2012r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 205, poz. 1206), a w raz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

1) 4 587 zł. – przy cyklu kształcenia wynoszącym 24 miesiące;
2) 8 081,00 zł. – przy cyklu kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
3) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy: 254,00 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

W art. 70b ust. 11 ustaw y o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (W E) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012r. 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Miasta, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Tagi (kategorie):