Dowóz dzieci niepełnosprawnych

  • 27 lipca 2008

ZASADY DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego lub indywidualnego. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu dla dziecka niepełnosprawnego lub zwrotu kosztów dowozu przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub prawni opiekunowie powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  • skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce lub jeśli nie posiada skierowania - zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/uczęszczanie dziecka do placówki;
  • w przypadku zwrotu kosztów dowozu ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym wykonywany będzie dowóz.

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

Wyjaśnienia do wzoru:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w gminie, właściwa dla danego pojazdu (benzyna – 4,97 zł, olej napędowy – 5,12 zł, gaz LPG – 2,39 zł),

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
ul. Wołomińska 1
I piętro, pok. 12
tel. (22) 760 70 20, (22) 760 70 40, 41, 43

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
  • skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danym przedszkolu/szkole/ośrodku lub jeśli nie posiada skierowania - zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/uczęszczanie dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka w danym roku szkolnym
  • ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym wykonywany będzie dowóz (w przypadku zwrotu kosztów dowozu)

Opłaty:

brak

Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień:
Aleksandra Kałuska - Inspektor
tel. (22)760 70 40
e-mail: aleksandra.kaluska@kobylka.pl

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Emilia Buczyńska - Kołodziejek – Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Termin załatwienia sprawy:

  • w przypadku dowozu zbiorowego (ze względu na konieczność ogłoszenia przetargu na organizację dowozu od 1 września) dokumenty oraz wnioski rodziców powinny zostać złożone do 30 czerwca;
  • w przypadku dowozu indywidualnego (który odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, a Burmistrzem Miasta Kobyłka. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania będzie zależał od dnia złożenia wniosku).

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala.pdf141.54 KB
PDF icon wniosek_dowoz.pdf290.06 KB