Dwa plany miejscowe

Na sesji Rady Miejskiej 27 stycznia podjęte zostały dwie uchwały z zakresu planowania urbanistycznego. Pierwsza dotyczyła przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla terenu potocznie nazywanego „centrum handlowe” położonego pomiędzy ulicami: Orląt Lwowskich, Nadarzyńską i Husarii w Kobyłce, druga zaś uchwała dotyczy również przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Kobyłka.

Można powiedzieć, że podjęte uchwały są kontynuacją prac wyznaczonych w poprzedniej kadencji i zapisanych w uchwalonym w 2010 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta kobyłka.

Można powiedzieć, że podjęte uchwały są kontynuacją prac wyznaczonych w poprzedniej kadencji i zapisanych w uchwalonym w 2010 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta kobyłka. Ten strategiczny dla rozwoju miasta dokument planistyczny jest podstawą planowania urbanistycznego, a co za tym idzie realizacji spójnej i zrównoważonej wizji rozwoju miasta. Należy pamiętać, że prace planistyczne nie są widoczne w terenie od razu. Jednak to właśnie te opracowania tworzą charakter naszego miasta za 10 i więcej lat. Cieszę się, że Rada Miejska rozumie wagę tych dokumentów i już na początku swojej kadencji podejmuje tak ważne i jednocześnie ambitne zadania. I nie myślę tu wyłącznie o planowanym w Kobyłce centrum handlowym. Znacznie więcej dyskusji i emocji wywołała druga uchwała obejmująca swoim zasięgiem ponad 200 ha terenów Kobyłki.

Idea centrum handlowego lokalizowanego na obrzeżach miasta w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 634 sądzę, że spotkała się z aprobatą mieszkańców Kobyłki. Teraz w ramach zespołów roboczych przystąpimy wraz z inwestorem do prac projektowych. Będzie to bardzo ciekawy etap prac, gdzie określimy nasze wymagania i mam nadzieję, że większość z nich zrealizujemy. Szacuję, że ten etap potrwa nie krócej niż rok.

Jednak to inna uchwała w sposób zasadniczy zmieni w przyszłości charakter naszego miasta. Może określenie „zmieni” nie jest najtrafniejsze, gdyż celem jest raczej uporządkowanie niż zmiana. Tytułowy obszar uchwały tj. „Zachodnia część Miasta Kobyłka” zaczyna się na południu kobyłki w sąsiedztwie stawów tzw. glinek i torów kolejowych. W tym rejonie uzgodniony został w studium wykonalności wiadukt nad torami, który swój wlot będzie miał z ulicy Poniatowskiego, dalej projektowaną wschodnią obwodnicą Kobyłki – ul. Światowida w kierunku północnym włączy się w ulicę Przyjacielską w rejonie projektowanego zjazdu z drogi krajowej S-8. Ulica Światowida biegnąc w korytarzu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu będzie stanowiła trzon komunikacyjny naszego miasta łącząc w sposób bezkolizyjny zjazd z S-8 z drogą wojewódzka nr 634 – ul. Nadarzyńską.

Planując ten układ komunikacyjny wyprzedzamy działania PKP dotyczące przebudowy linii kolejowej i zarezerwujemy utrzymanie w Kobyłce docelowej realizacji dwóch bezkolizyjnych skrzyżowań z linią PKP /wiadukt ul. Światowida i tunel w ul. Orszagha.

Warto wspomnieć, że tereny powyrobiskowe bezpośrednio przyległe do ostatniego stawu (tzw. glinek) od strony Kobyłki będą przeznaczone w nowym planie na usługi sportu.

Dalej w kierunku północnym na obszarze tzw. Serwitut proponowane jest utrzymanie obszarów otwartych – lasów w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Plan kończy się po północnej stronie miasta węzłem „Przyjacielska”, gdzie już na terenach Nadmy wykonany będzie zjazd z S-8. Tereny kobyłkowskie bezpośrednio sąsiadujące z projektowanym węzłem przeznaczone zostały w planie na tzw. MOP – miejsca obsługi podróżnych, czyli stacje paliw, hotele, gastronomię sklepy.

Plan bardzo ambitny. Uzależniony ponadto od działań innych podmiotów, takich jak PKP, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich i głosu oczywiście mieszkańców Kobyłki. Wiem jednak, że takie cele należy sobie stawiać i systematycznie realizować przyjętą wizję rozwoju miasta, choćby wydawała się dziś niewiarygodnie odległa.

 

 Mariusz Stefaniak, Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka