Działania Miasta w zakresie ochrony środowiska

 • 13 czerwca 2019

W naszym mieście ma miejsce wiele różnych inwestycji, jeszcze więcej jest w planach. Trwają jednak nie tylko budowy, ale również działania, które zmierzają do poprawy komfortu życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska. Nie wszyscy wiedzą, że można uzyskać dotację na realizację inwestycji z tym związanej – serdecznie Państwa zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA W FORMIE DOTACJI

Co można uzyskać?

Mieszkańcy Miasta Kobyłka mogą uzyskać z budżetu Miasta dofinansowanie na:

 1. termomodernizację budynków mieszkalnych (czyli docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę i montaż okien i drzwi zewnętrznych)
 2. modernizację systemu ogrzewania budynku mieszkalnego obejmującej wymianę starego kotła opalanego węglem i zastąpienie go urządzeniami spełniającymi wymagania Europrojektu :

-   nowym kondensacyjnym kotłem gazowym wraz z wykonaniem przyłącza gazowego

-   nowocześniejszym i bardziej eko kotłem np. na paliwa stałe (w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci gazowej)

-   systemem ogrzewania elektrycznego

-   kotłem olejowym

-   pompami ciepła powietrznymi lub pompami ciepła odbierającymi ciepło z gruntu lub wody.

3. wykonanie instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE: kolektory słoneczne; ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła powietrzne i pompy ciepła gruntowe).

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dotację?

- mieć uregulowany stan prawny nieruchomości;

- w przypadku współwłasności zgodę wszystkich współwłaścicieli,

- wykazać efekt ekologiczny jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji planowanej inwestycji - tj. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zapotrzebowania na energię ( pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych).

Ważne: z dotacji celowej z budżetu Miasta  na ten sam rodzaj inwestycji można skorzystać raz na 5 lat (tyle wynosi okres trwałości projektu)  – ale np. dofinansowanie wymiany pieca nie wyklucza uzyskania dotacji na panele fotowoltaiczne.

Ile pieniędzy jest w budżecie i jakie jest zainteresowanie?

W budżecie Miasta Kobyłka na udzielenie takich dotacji, jak powyżej, związanych z ochroną powietrza  zaplanowano 200 tys. złotych w 2019 roku.

W tym roku do Urzędu wpłynęło już 9 wniosków o dotację:

- 4 na wykonanie instalacji fotowoltaicznej - na ten cel można uzyskać dotację do 40% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 3000zł;

- 5 wnioski na wymianę pieców węglowych na gazowe - na ten cel można uzyskać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 5000 zł.

Zostały już podpisane dwie  pierwsze umowy o udzieleniu dotacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta.

UWAGA: istnieje możliwość łączenia dotacji!

O dotację z budżetu Miasta może ubiegać się właściciel nieruchomości, który uzyskał dofinansowanie także z innych źródeł (np.: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie np. w ramach Programu Czyste Powietrze) pod warunkiem, że łączna suma uzyskanych dotacji nie przekroczy:

 1. 100% kosztów kwalifikowanych, jeśli kwota średniego miesięcznego dochodu
  w roku poprzedzającym zawarcie umowy na 1 osobę nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty
  w gospodarstwie wieloosobowym;
 2. 80% kosztów kwalifikowanych, jeśli kwota średniego miesięcznego dochodu
  na 1 osobę przekracza wartości określone w pkt 1.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta znajdują się na stronie https://www.kobylka.pl/eko   w zakładce dotacje celowe.

DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Co można uzyskać?

Każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny może uzyskać dotację między innymi na:

 • modernizację systemu ogrzewania budynku: wymianę źródeł ciepła starej generacji na urządzenia i instalacje takie jak nowocześniejsze kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami (jeśli są możliwe) oraz wymianę rur, grzejników
 • pełną termomodernizację budynku tj. ocieplenie stropów, ścian, piwnicy, podłogi na gruncie, wymianę okien i drzwi,
 • wykonanie pompy ciepła powietrznej lub gruntowej
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne - instalacje do pozyskiwania energii z OZE są dofinansowane tylko w formie niskooprocentowanych pożyczek na okres nie dłuższy niż  180 miesięcy;

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji w ramach programu Czyste Powietrze jest uzależniona od wysokości dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy  i może wynieść 15-90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szczegółowe informacje o tym programie, w tym kompletny wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych znajdują się na stronie: http://wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze/nabor2019

Ważne:

Zgodnie z art. 26h ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 26 lipca 1991r. i podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1509 z późn. zm.)  podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.