Edyta Zbieć - Burmistrz Miasta

  • 4 sierpnia 2008

 

edyta_zbiec.jpeg
Kontakt:
Urząd Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Tel.: 22 760 70 45, 22 760 70 08
fax: 22 760 70 55

e-mail: burmistrz@kobylka.pl

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:
poniedziałki od godziny 12.00 do 19.00
pokój: nr 14, I piętro
                                                                              

 

Do zakresu działania i kompetencji burmistrza należy w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego Zastępcy;
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
3) określanie sposobu wykonania uchwał i ogłaszanie uchwał Rady;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) sporządzanie projektu budżetu , wykonywanie budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;
6) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy;
7) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych;
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ;
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
10) wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki - w formie zarządzenia i przesyłanie ich do wiadomości burmistrzom (wójtom) sąsiednich gmin i staroście powiatu wołomińskiego, następnego dnia po ich ustanowieniu;
11) upoważnianie pracowników Urzędu do podpisywania w imieniu Burmistrza decyzji;
12) podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
13) powierzanie prowadzenia niektórych spraw gminy Zastępcy lub Sekretarzowi ;14) określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
15) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;
16) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy Kobyłka;
17) pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach BHP i ppoż. na terenie Urzędu;
18) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
19) zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu;
20) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz, zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza;
21) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na interpelacje i zapytania radnych;
22) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej oraz współdziałanie z Radą i jej komisjami;
23) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych;
24) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadańwynikających z ustaw: o ochronie informacji niejawnych , o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
25) wprowadzanie w życie regulaminu organizacyjnego Urzędu;
26) reprezentowanie gminy na zewnątrz;
27) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
28) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

W zakresie spraw finansowych gminy Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radęgminy;

2) emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę ;

3) dokonywania wydatków budżetowych;

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy;

5) dysponowania rezerwami budżetu gminy;

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Tagi (kategorie):