Akty prawne

  • 30 lipca 2014

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
  7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28  kwietnia  2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Uchwały Rady Miasta w Kobyłce