Akty prawne

  • 28 lipca 2016

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 t.j.).
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. Nr 1987 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 193, poz. 1617).
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).

Uchwały Rady Miasta Kobylka