Akty prawne

  • 28 lipca 2016

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców.
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Uchwały Rady Miasta Kobylka