Akty prawne

  • 28 lipca 2016

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. EU L 352/1 z 24.12.2013r.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Uchwały Rady Miasta Kobyłka: