Akty prawne

  • 28 lipca 2016

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827).
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. EU L 352/1 z 24.12.2013r.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

Uchwały Rady Miasta Kobyłka: