Częstotliwość odbioru

  • 22 lipca 2014

Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usług w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami

 

Grupa odpadów komunalnych

 

Frakcja odpadów komunalnych

 

Sposób gromadzenia

 

Miejsce gromadzenia

Miejsce i częstotliwość odbioru odpadów

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWA

odpady zmieszane (mokre)

pojemniki 120-1100l

 

 

 

 

 

miejsce wyznaczone na nieruchomości

1 raz na 2 tygodnie

min.2 razy w tygodniu

odpady ulegające biodegradacji

pojemniki lub worki na bioodpady

V-X 1 raz w tygodniu XI-IV 1 raz na 2 tygodnie

min.2 razy w tygodniu

kompostownik

X

X

szkło i opakowania szklane

zielone pojemniki lub worki

 

 

 

1 raz w miesiącu

 

 

 

1 raz w tygodniu

opakowania wielomateriałowe

 

żółte pojemniki lub worki

tworzywa sztuczne

metale

papier i tektura

niebieskie pojemniki lub worki

tekstylia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWA

przeterminowane lekarstwa

 

 

pojemniki

 

 

PSZOK*

 

 

dowóz odpadów do PSZOK zapewnia ich wytwórca

zużyte baterie i akumulatory

odpady niebezpieczne (chemikalia, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach)

odpady remontowo-budowlane (gruz) i bioodpady z pielęgnacji ogrodów nie nadające się do kompostowania w przydomowych kompostownikach

pojemniki dostarczane na indywidualne zgłoszenie

teren nieruchomości

odbiór pojemników z nieruchomości max. po 2 dniach – załadunek zapewnia wytwórca odpadów

pojemniki

PSZOK*

dowóz odpadów do PSZOK zapewnia ich wytwórca

zużyte opony

pojemniki

PSZOK*

dowóz odpadów do PSZOK zapewnia ich wytwórca

akcja wystawka

teren nieruchomości

odbiór sprzed nieruchomości 2 razy w roku

odpady wielkogabarytowe

pojemniki

PSZOK*

dowóz odpadów do PSZOK zapewnia ich wytwórca

akcja wystawka

teren nieruchomości

odbiór sprzed nieruchomości 2 razy w roku

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

pojemniki

PSZOK*

dowóz odpadów do PSZOK zapewnia ich wytwórca

akcja wystawka

teren nieruchomości

odbiór sprzed nieruchomości 2 razy w roku

* PSZOK – Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych