Decyzja środowiskowa

 • 30 lipca 2014

Tytuł procedury:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3
Parter, pok. 1, 2
Tel. 22 786 45 42, 44, 43

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca następujące dane o:
 1. rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego
  oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 3. rodzaju technologii,
 4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
 7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 10. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 11. przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 12. ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 13. przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 14. pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
 • z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 2. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
  z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej
 3. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 4. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracowany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). Raport lub karta informacyjna przedsięwzięcia wymagana jest w 4 egzemplarzach wraz z ich elektronicznym zapisem na informatycznych nośnikach danych.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
 • za wydanie decyzji,
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

 1. 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:

Irena Kielak – Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska
Marta Podsiadły – Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska