Deklaracja

  • 28 października 2019

Tytuł procedury:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kobyłka.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  2. Uchwała Nr XLVI/433/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/206/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Uchwała  Nr XX/194/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kobyłka.
  4. Uchwała Nr XLVI/435/18 Rada Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018r zmieniająca uchwałę
    Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 1
Parter, pok. nr 7
Tel. 22 786 45 40

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kobyłka.

Załączniki:

Deklaracja (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie deklaracji.

Opłata:

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Osoba prowadząca sprawę:

Robert Lisicki - Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska

Agnieszka Rozbicka - Referent Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Załącznik: