Deklaracja

  • 18 maja 2019

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach obowiązkiem każdego Mieszkańca jest złożenie:

  • w terminie 14 dni od daty zamieszkania lub zmiany liczby mieszkańców deklaracji do Urzędu Miasta Kobyłka o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zadeklarowana wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu złożenia korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miasta nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Załącznik: