Dotacja na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

 • 30 lipca 2014

Tytuł procedury:

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799).
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1844 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. EU L 2013.352.1 z 24.12.2013r.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).
 6. Uchwała Nr XLV/429/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3
Parter, pok. nr 2
Tel. 22 786 45 42

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.
 3. W przypadku nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności należy dołączyć zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
 4. Kopia statutu/umowy spółki (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).
 5. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 10 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 6. Oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia i/lub uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej związanej z realizacją planowanego przedsięwzięcia.
 7. Oświadczenie o wyborze firmy – wykonawcy przedsięwzięcia.
 8. Kopię umowy zawartej pomiędzy podmiotem dofinansowywanym przez Miasto Kobyłka a wykonawcą realizowanego przedsięwzięcia (oryginał do wglądu).
 9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 • za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury - przy składaniu kopii dokumentu.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Miasta Kobyłka.

Sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedź pisemna.

Opłata:

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).
 2. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:

Irena Kielak  – Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska