Informacja o środowisku i jego ochronie

 • 30 lipca 2014

Tytuł procedury:

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3,
Parter, pok. nr 1, 2, 3
Tel. 22 786 45 40, 41, 42, 43, 44

Wymagane dokumenty:

Wniosek.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedź pisemna/Decyzja

Opłata:

 1. 5 zł - opłata za wyszukiwanie informacji, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów,
 2. 5 zł x liczba dodatkowych dokumentów x 0,1 - opłata dodatkowa za wyszukiwanie informacji, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów
 3. 0,10 zł - opłata za stronę skanowanego dokumentu,
 4. 0,15 zł - opłata za stronę kopii czarno-białej dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii,
 5. 1,5 zł - opłata za stronę kopii kolorowej dokumentów lub danych w formacie 210 mm
  x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii
 6. 0,15 zł x 2 - opłata za stronę kopii czarno-białej dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 297 mm x 420 mm (A3),
 7. 0,15 zł x 4 - opłata za stronę kopii czarno-białej dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 420 mm x 594 mm (A2),
 8. 0,15 zł x 8 - opłata za stronę kopii czarno-białej dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 594 mm x 841 mm (A1),
 9. 0,15 zł x 16 - opłata za stronę kopii czarno-białej dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 841 mm x 1189 mm (A0),
 10. 1,5 zł x 2 - opłata za stronę kopii kolorowej dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 297 mm x 420 mm (A3),
 11. 1,5 zł x 4 - opłata za stronę kopii kolorowej dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 420 mm x 594 mm (A2),
 12. 1,5 zł x 8 - opłata za stronę kopii kolorowej dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 594 mm x 841 mm (A1),
 13. 1,5 zł x 16 - opłata za stronę kopii kolorowej dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 841 mm x 1189 mm (A0),
 14. 1,50 zł - opłata za każdą płytę CD lub DVD, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż opłata
  za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową, w wysokości podanej
  w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy / Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:
Irena Kielak – Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska
Marta Podsiadły – Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska
Kamil Wiśniewski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
Grażyna Walaszczyk – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska